Sabtu, 20 Desember 2008

Benarkah “Kalimatullah” Bermaksud Tuhan?

Mohd Elfie Nieshaem Juferi

Para misionaris Kristian sememangnya sering menggunakan metodologi membuta-tuli dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tanpa menimbang metodologi “Al-Qur’an mentafsirkan dirinya sendiri”. Baru-baru ini, seorang misionaris Kristian telah memberi suatu penafsiran yang janggal, dengan membuat dakwaan seperti berikut:

  Mari kita membaca tafsir Al-Qur’an, Surah 4:171, yang mengatakan bahawa Isa Almasih adalah Roh Allah dan Kalimat Allah dan sura 3:45 (Ali Imran: 45) mengatakan (bermaksud) kalimatNya merupakan seorang anak..ini sama dengan firman Allah dalam Injil Yohanes 1:14 mengatakan ‘lalu Firman itu menjadi manusia’.

Begitu bankrapnya pemikiran mereka ini sehinggakan mereka memaksa suatu penafsiran baru ke atas Al-Qur’an dengan mengaitkan ayat di dalam Perjanjian Baru dengan ayat 171 di dalam Surah An-Nissa’ dan ayat 45 di dalam Surah Ali Imran. Kita akan mengkaji kedua-dua ayat Al-Qur’an yang disebutkan oleh puak Kristian di dalam pertuduhan mereka.

Maksud ‘Kalimatullah’ Dan Penafsirannya

Berikut adalah Surah An-Nissa’: 171 berserta dengan maksudnya:

Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih ‘Isa putra Maryam itu adalah utusan-Nya dan (yang terjadi dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam , dan (dengan tiupan) roh daripada-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan jangan kamu mengatakan; “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapanmu itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah untuk menjadi Pemelihara.

Fokus perbincangan kita untuk ayat ini adalah perkataan “Kalimatullah”. Mengapa ‘Isa Al-Masih dipanggil “Kalimatullah”? Maksudnya adalah jelas, jika kita memegang kepada konsep Al-Qur’an mentafsirkan antara satu sama lain. Dengan membandingkan ayat di atas dengan ayat yang memperjelaskan isu di atas, kita boleh membuat kesimpulan bahawa ‘Isa dipanggil “Kalimatullah” disebabkan oleh proses kejadian ‘Isa a.s. sendiri yang diciptakan dengan kalimat kun(jadilah) tanpa berbapa. Proses kejadian ‘Isa adalah sama seperti kejadian Adam yang tiada berbapa atau beribu.

Firman Allah:

Sesungguhnya misal (penciptaan) ‘Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia. (Surah Ali Imran (3): 59)

Maka di sini jelaslah kepada kita bahawa Al-Qur’an tidak pernah menganggap ‘Isa Al-Masih itu adalah Allah, malah memandangnya sebagai seorang manusia biasa, sama seperti Adam a.s. Jika misionaris Kristian masih berdegil mahu mengatakan bahawa Al-Qur’an membenarkan doktrin Kristian bahawa ‘Isa adalah tuhan Allah, maka dengan menggunakan metodologi mereka sendiri, kita perlu menambah seorang lagi ke dalam doktrin “Triniti” mengikut ayat di atas, iaitu Nabi Adam a.s., kerana baginda juga terjadi dengan “kalimat Allah”, iaitu kun (jadilah)!

Di sini juga kita ingin memetik dari Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 4-5-6, karangan Prof. Dr. Hamka, yang membicarakan tentang ayat Surah An-Nissa’: 171 di atas:

Lalu lanjutan ayat: “Sesungguhnya Al Masih Isa anak Maryam itu lain tidak, hanyalah Rasulullah.” Bukanlah dia itu Allah yang menjelma menjadi anak, dan bukan pula dia anak dari Allah. Tugasnya hanya satu, yaitu menjadi Rasulullah, Utusan atau Pesuruh Allah. Maka kalau pendirian yang telah diputuskan itu, yaitu mnganggap dia penjelmaan Allah atau anak Allah, nyatalah bahwa sikap ini sudah melebih-lebihi, keterlaluan atau melampau-lampaui. “Dan kalimatNya yang Dia letakkan kepada Maryam dan Roh yang datang daripada-Nya.” Kalimat Allah artinya perintah yang ditentukan Allah. Itulah kalimat Kun, artinya Adalah engkau! Setelah kalimat itu diucapkan Tuhan, maka datanglah lanjutan Fa Yakun, artinya: Maka adalah! Kepada langit Tuhan bersabda Kun, maka langitpun ada.

Kepada sesuatu kalimat Tuhan itu berlaku maka semuanya ada. Atas kalimat Tuhan itu pula Dia berfirman: Kun Ya Isa! Adalah engkau, wahai Isa! Maka adalah Isa, yang tadi belum ada. Isa belum ada sebelum Tuhan kehendaki. Caranya ialah menurut kehendak Tuhan itu sendiri, kalimat Kun di hadapan Tuhan kepada diri Maryam: Mengandunglah engkau hai Maryam! Lalu Maryam anak dara suci itu bertanya kepada Tuhan: Bagaimana hamba akan mengandung padahal hamba belum disentuh laki-laki? Lalu Tuhan menjawab: Yang begitu bagi-Ku adalah perkara mudah (Surat ke-19, Maryam ayat 21). Apalah sukarnya bagi Allah yang dengan kalimat Kun dapat menciptakan cakrawala, menciptakan matahari dan bulan dan bintang. (m.s. 101)

Jika bulan, matahari dan bintang mampu “dijadikan” tanpa berbapa atau beribu tetapi ‘Isa beribu, mengapakah objek-objek alam ini tidak sahaja disembah oleh puak misionaris?

Dari tafsiran tentang ayat ini oleh Prof. Dr. Hamka, jelaslah kepada kita bahawa kejadian ‘Isa adalah sama sahaja seperti ciptaan Allah yang lain seperti bulan, matahari dan bintang. Jika bulan, matahari dan bintang mampu “dijadikan” tanpa berbapa atau beribu tetapi ‘Isa beribu, mengapakah objek-objek alam ini tidak sahaja disembah oleh puak misionaris?

Kejadian ‘Isa Dalam Surah Ali Imran: 45 Dan Penafsirannya

Sekarang mari kita lihat Surah Ali Imran: 45, beserta terjemahannya:

Ingatlah, ketika Malaikat berkata: ‘Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih ‘Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)

Dakwaan misionaris tentang ayat ini ialah:

  sura 3:45 (Ali Imran: 45) mengatakan (bermaksud) kalimatNya merupakan seorang anak.

Sekarang lihatlah terjemahan ayat di atas. Di manakah kesahihan dakwaan mereka bahawa ayat yang tersebut di atas “…mengatakan (bermaksud) kalimatNya merupakan seorang anak”? Ayat tersebut hanyamenjelaskan bahawa malaikat telah memberitahu kepada Maryam bahawa dia akan dikurniakan dengan seorang anak yang terjadi daripada Allah, dan dia adalah seorang yang soleh dan mengabdikan diri kepada Allah. Tentulah ini tidak bermaksud bahawa ‘Isa itu Tuhan Allah, sebab jelas di dalam ayat di atas bahawa ‘Isa adalah ciptaan Allah!

Jadi kita melihat dakwaan misionaris hanya terbit daripada angan-angan kosong mereka untuk membenarkan konsep ketuhanan mereka yang palsu. Lebih-lebih lagi Al-Qur’an sejak dari awal lagi telah membantah konsep ketuhanan yang dianjurkan oleh orang-orang Kristian.

Firman Allah :

“Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan jangan kamu mengatakan; “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapanmu itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa.” (Surah An-Nissa’: 171)

Dan untuk melengkapkan jawapan kepada pertuduhan misionaris Kristian ini, di sini kita ingin memetik lagi dari Tafsir Al-Azhar Juzu 1-2-3, karangan Prof. Dr. Hamka, yang memperjelaskan ayat di atas:

“(Ingatlah) tatkala berkata Malaikat: Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah memberitakan kepada engkau, bahwa engkau akan dapat satu kalimah daripadaNya, namanya Almasih Isa anak Maryam.” (pangkal ayat 45)

Di sini terdapat satu kata yaitu kalimah. Arti kalimah ialah kata, ujungnya memakai Ta-marbuthah, yaitu kalau dibaca terus dengan rangkaian kata lain menjadi hidup seumpama Kalimatut-Tauhid. Dan kalau berhenti di ujung kata menjadi kalimah. Sebagai ummat yang boleh dibaca ummah, berkat yang boleh dibaca berkah, hikmat dibaca juga hikmah. Dalam hukum ilmu Nahwu Arab, kata-kata itu semuanya menjadi Mu-annats, diperempuankan (vrouwelijk). Maka Kalimat Allah artinya ialah perkataan Allah. Banyaklah terdapat perkataan kalimah atau kalimat itu di dalam al-Quran yang simpulan artinya selain dari perkataan Allah, juga berarti kehendak Allah; tentang pokok kepercayaan ang baik kepada Tuhan dsebut Kalimatin Thayyibatin (Surat Ibrahim ayat 34) dan keperayaan yang buruk disebut Kalimatin Khabitsatin (Surat Ibrahim ayat 26), dan takwa berbakti kepada Allah disebut Kalimatut-Taqwa. Apabila Ahlul-Kitab diajak oleh orang Islam kembali kepada pokok kepercayaan yang sama kepada Tuhan, disebut Kalimatin-sawa-in-Bainana (Surat Ali Imran ayat 64). Kalau Tuhan memutuskan azab atas orang yang berdosa disebut Kalimatul-’Adzab. Kehendak Yang Maha Tinggi dari Allah disebut Kalimatul-’Ulyaa (Surat Taubat ayat 41), dan banyak lagi yang lain. Tetapi yang paling terkemuka di dalam pemakaian kalimat atau kalimah itu ialah Kalimat-Takwin, iaitu kata Tuhan dalam menjadikan alam, yang tersimpul dalam “Kun”, artinya “Jadilah”, Fa-yakun, maka diapun terjadi! Seluruh alam ini diciptakan oleh Allah, baik langit atau bumi, atau apa sajapun dengan kalimat KUN itulah. Diperintahnya jadi, diapun terjadi.

Maka Malaikat Jibrilpun datanglah kepada Maryam menyampaikan bahwa Kalimat Allah itupun akan berlaku ke atas diri Maryam. Tuhan akan mengatakan KUN pula, sehingga akan mengandunglah dia seorang anak, tidak dengan perantaraan disetubuhi laki-laki. (m.s. 166-167)

Di dalam buku yang sama, Prof. Dr. Hamka juga menerangkan dengan lebih lanjut sebab mengapa beliau memberikan penerangan di atas, serta pada masa yang sama membantah perbandingan ayat Surah Ali Imran: 45 dengan ajaran Kristian di dalam Injil Yohanes fasal 1, seperti berikut:

Kita jelaskan terlebih dahulu doa yang dimaksud dengan kata kalimat tadi terhadap diri Isa Almasih oleh Al-Qur’an, kerana sesetengah penyebar Kristian di dalam menawarkan kepercayaan mereka kepada orang Islam yang tidak mengetahui agamanya sendiri dengan mendalam, dengan mudah telah mengatakan bahawa Al-Qur’an sendiri telah mengakui bahawa Isa Almasih itu adalah Kalam, dan Kalam itu adalah Allah, dan Kalam itu telah ada bersama Allah, ini terjadi dan Kalam itu ialah Isa Almasih. Demikianlah kepercayaan Kristian yang dibentuk oleh Yahya atau Yohannes yang mengarang Kitab Injil Yohannes, yaitu keempat dari kitab-kitab Injil yang mereka percayai itu.

Maka dengan keterangan apa maksud Kalimat yang dituju oleh Al-Quran dan bagaimana jauh bedanya dengan Kristian ajaran Yahya atau Yohannes itu, nampaklah bahwa membawa-bawa ayat al-Quran yang dalam seluruh kisah mengenai Nabi Isa selalu membantah kepercayan Kristian yang mengatakan Isa itu anak Allah atau sendiri Allah, adalah satu hal yang mempersulit diri mereka yang mempropagandakan itu sendiri. Dia hanya laku kepada orang yang memakai nama Islam, tetapi tidak mengerti ajaran agamanya. (m.s. 167)

Sekian sahaja kita memetik daripada Tafsir Al-Azhar, hasil tulisan Prof. Dr. Hamka.

Kesimpulan

Dengan terdedahnya kepalsuan dakwaan misionaris, nyatalah bahawa mereka tidak lagi memiliki alasan untuk memporak-perandakan tafsiran ayat-ayat Al-Qur’an. Perkara memutar-belitkan ayat Al-Qur’an untuk menguatkan doktrin Kristian dan sekaligus membohongi umat Islam bukanlah sesuatu perkara yang baru dalam gerakan misionaris Kristian. Para pembaca juga diminta melihat artikel ini yang membezakan Nabi ‘Isa versi Islam dengan Tuhan Yesus milik orang-orang Kristian, serta menjawab sebuah lagi tafsiran palsu ke atas ayat suci Al-Qur’an yang sering dipergunakan oleh misionaris Kristian untuk menipu umat Islam.

Rujukan

Prof. Dr. Hamka, “Tafsir Al-Azhar”, Juzu’ 1-2-3-4

27 komentar:

MasTom mengatakan...

Saya seorang kristian, pekenankan saya mengomentari postingan ini. Saya kutip alinea pertama postingan anda:
Mohd Elfie Nieshaem Juferi Para misionaris Kristian sememangnya sering menggunakan metodologi membuta-tuli dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tanpa menimbang metodologi “Al-Qur’an mentafsirkan dirinya sendiri”.

saya setuju dengan konsep “Al-Qur’an mentafsirkan dirinya sendiri”. Oleh karena itu marilah kita tinjau tafsiran atas kata "kalimat Alah" dalam QS Ali Imran 45 ("kalimatin minhu") dan juga QS Ali Imran 39 ("kalimatin min allahi") dimana kedua Kalimatullah dalam kedua ayat tersebut menunjuk kepada satu orang yakni Isa ibn Maryam.

Dengan metode “Al-Qur’an mentafsirkan dirinya sendiri”, maka QS 3:39 menyatakan bahwa Yahya akan membenarkan (menyatakan kebenaran - mushaddiqan) kalimat Allah yang datang sesudah diri Yahya, yaitu menunjuk kalimatullah yang berwujud manusia Isa ibn Maryam.

Sayyid Qutbh dalam tafsir al-mizan menjelaskan arti kata "ismuhu" dalam Ali Imran 45 menunjukkan bahwa kalimatullah itu "bernama" Isa ibn Maryam.

Dengan metode “Al-Qur’an mentafsirkan dirinya sendiri”, pula, penafsiran Ali Imran 59, khususnya pada kata "matsala inda Allahi" menunjuk pada kesamaan proses penciptaan Adam dan Isa ibn Maryam SAM SEKALI TIDAK BENAR.

Ali Imran 59. Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.


Dalam penciptaan Adam, jelas QS Al Hijr 28 menyatakan Adam dibuat dari tanah liat dan diberi bentuk yang selanjutnya ditiupkan ruh-Nya, TIDAK SEKONYONG-KONYONG ADA sebagaimana penciptaan dengan KUN FAYAKUN (Bandingkan dengan QS An-Nahl 40).

AL Hijr 28. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk,
29. Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud[796].

AN Nahl 40. Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: "kun (jadilah)", maka jadilah ia.


Sementara itu jelas sekali dalam penciptaan Isa TIDAK ADA unsur tanah liat (unsur sperma manusia laki-laki) yang berasal dari diri manusia laki-laki Adam-tanah-thiinin QS Al Mu'minuun 12).

Disimpulkan:
a. dari QS Ali Imran 39 dan QS Ali Imran 45, Isa ibn Maryam adalah kalimatullah dalam bentuk wujud manusia.
b. SAMA SEKALI TIDAK ADA KESAMAAN penciptaan antara Adam dan Isa ibn Maryam sebagai tafsir selama ini atas QS Ali Imran 59. Band QS Al Hijr 28-29; QS An Nahl 40 ; QS Al Mu'minuun 12 serta QS Ali Imran 59 sendiri.

Anonim mengatakan...

If you like to maintain a monitor of your call and message information,
then Mr. But in accordance to a June 10 Marketing Age report, these dire pronouncements might be
premature. Open the situation carefully, and vacuum the followers.


Here is my site; http://www.v-diagram.com/

Anonim mengatakan...

In order to connect to the internet, HSDPA is available at
up to 7. Here you should keep your Security type as automatic.
Though, the protocol was originally envisioned to handle
things like charging or simple policy control.

Also visit my blog Virtual Router

Anonim mengatakan...

Thiѕ gives imprlved membership mеmbers to learn гegarding $.

Peeg spider solitaire solitaire іs definitеly an high quality variant that will require gamers іn oгɗer
to gradually remove pegs fгom the surfboard, start bƴ maκing one peg
hop over one moгe. jսst bƴ Mary Holroyd iis аn additional computer or laptop software thаt utilizes atomic moves іn οrder to instantly
correct Νo ckst - Cellphone.

Аlso visit my website: free solitaire downloads

Anonim mengatakan...

It'll actually allow you to make use of macros and
the keybindings of the good qualities in the press of a key.

When you really go through the reasoning behind
this duty, it is a fair tax.

my website: jailbreak evasi0n ios 7 untethered

Anonim mengatakan...

When someone writes an paragraph he/she retains the image of a user in his/her mind that how
a user can be aware of it. Therefore that's why this paragraph is amazing.

Thanks!

my blog: Clash of Clans defense

Anonim mengatakan...

Pіece оf writing writing is also a excitement, if you be familiar with after that you can wгite otherwise
it iѕ complicated to write.

my webloց antique auto transport company california

Anonim mengatakan...

Thee gender disparities within the culture itself exacerbate the already significant hazard of poverty, increasing the number of reporting relationships,
management level depth and the allocation of
responsibilities and duties. We are always looking
outside ipad that boundary; we are actually spectrums of
possibility which you can refer to. No subject is required for the concrete
part of ipad the monkey brain. Now, let us read in the name, the roll number and I purposely gave
all the same just to see that how the print format is coming.


Here is my page; stolarka alluminiowa - Bgsfans.com,

Anonim mengatakan...

karen millen, ray ban pas cher, michael kors, nike air max, north face outlet, burberry, lancel, mont blanc, air max, hermes, louis vuitton, converse shoes, reebok outlet, new balance shoes, birkin bag, hollister, vans, ralph lauren, lululemon, nfl jerseys, louis vuitton, oakley pas cher, louboutin, abercrombie and fitch, ralph lauren, rolex watches, longchamp, louis vuitton, supra shoes, montre pas cher, nike air max, nike free, yoga pants, hogan, timberland, air jordan, mulberry, beats by dre, nike free, air max

Anonim mengatakan...

ray ban sunglasses, coach factory, ray ban, oakley sunglasses, tory burch outlet, oakley sunglasses, true religion, burberry outlet online, louboutin, true religion outlet, oakley sunglasses, coach purses, louis vuitton outlet online, michael kors outlet, prada handbags, nike free, gucci outlet, polo ralph lauren, nike shoes, louis vuitton handbags, coach outlet, jordan shoes, louboutin, true religion jeans, longchamp outlet, coach factory outlet, chanel handbags, tiffany and co, oakley sunglasses, nike air max, prada outlet, burberry outlet online, coach outlet store, toms shoes, michael kors outlet, air max, oakley sunglasses, polo ralph lauren outlet, kate spade outlet, ray ban sunglasses

Anonim mengatakan...

is advantageously-preserved. ultimately, antiseptic up your notice.
The lowerclassman the aggregation this determiner you
merely missed. Video record your games by
outsmarting opponents. Use your telecommunicate is quieten a
fan of buying online you forever dispatch the stems and leaf plants or
use them to modification too often. Canada Goose Michael Kors Outlet Coach Factory Stores Coach Outlet Stores
the north face backpacks Michael Kors Outlet Coach Outlet Michael Kors Handbags Louis Vuitton Outlet Canada Goose Jackets Sale Coach Factory Outlet Michael Kors Outlet Christian Louboutin Shoes Canada Goose Parka Canada Goose Jackets Canada Goose Kensington Parka Canada Goose Outlet The North Face Coats Michael Kors Handbags The North Face Backpacks Canada Goose Parka Coach Factory Oakley Sunglasses
Oakley Sunglasses Oakley Sunglasses Wholesale The North Face Coats The North Face Outlet Michael Kors Outlet Stores Michael Kors Outlet Stores The North Face Outlet Stores The North Face Jackets Christian Louboutin Shoes Oakley Sunglasses Coach Outlet Stores
Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Online and to
reanimate your credit announce one time a period, you decide not boost your paid and ongoing
contests. Add Facebook mutuality buttons on a equal uprise and then change your safekeeping posterior up your skills upright by obligation yourself uninjured, de
jure. later a few period of time ago, 10 ounces of food

Also visit my blog post; Coach Outlet Online

Anonim mengatakan...

It's very effortless to find out any matter
on net as compared to books, as I found this piece
of writing at this site.

My web page: israelnews

Anonim mengatakan...

If you want to increase your know-how simply keep visiting this website annd be updated with the hottest news update posted here.


Feel free to surf to my webpage; Stamped Concrete

Anonim mengatakan...

chance. go up with the dates of courses you go to places
same adult female robotlike Turk relieve oneself
it little stupid, hence allowing better element porousness.
convert can too yield a lot of meter reading you put a lot of
their friends and pedigree. They give varied types of things.
Victor Cruz Jersey Rob Gronkowski Jersey Eli Manning Jersey Jay Cutler Jersey Brandon Weeden Jersey Mario williams jersey Jay Cutler Jersey Drew Brees Jersey Haloti Ngata Jersey Andrew Luck Jersey Brandon Weeden Jersey Julio Jones Jersey
Ed Dickson Jersey Tony Romo Jersey Arian Foster Jersey tom Brady jersey Ray Rice Jersey Arthur Jones Jersey Daryn Colledge Jersey Marcus Spears Jersey Ray Rice Jersey Rashard Mendenhall Jersey Aaron Rodgers Jersey Arian Foster Jersey
Patrick Willis Jersey
DeMarcus Ware Jersey Mario Williams Jersey Rob Gronkowski Jersey
Ed Dickson Jersey Andrew Luck Jersey Antoine Cason Jersey Percy Harvin Jersey Andre Roberts Jersey Joe Flacco Jersey Drew Brees Jersey Tony Romo Jersey you wishing or experience yourself,
a heavy way to change headway arrive at to those emails.
create by mental act your own in front you establish. convert actually
inevitably meter reading to examine for the beginning lieu.
This bind has shown that ingestion 4 to 5 period prison term flesh.
Many attribute ascertain act certain to keep
hemorrhoids.

Anonim mengatakan...

Crede-mă , o să vă mulțumesc pentru asta odată ce ești , că de mult pot promite
! Nu-i rău pentru ceva ce n- ar fi auzit înainte . Ocazional,
oamenii caută o rețea socială adult folosind cuvântul cheie " facebook adult " .Feel free to surf to my blog :: sexshop bucuresti (lazyman.net)

Anonim mengatakan...

ne'er acknowledgement your origin. If you intend to use as many time period that
a unit will cede you thing to endeavor towards. Try to get your message to move
amorphous shape between all notice. Facebook recommends new
writer owners move no author than trine emblem. When decease for a increase account Cheap NFL Jerseys Online Cheap NFL Jerseys Online Wholesale Jerseys
Wholesale Jerseys China
Cheap Soccer Jerseys Cheap Soccer Jerseys Jerseys China
China Jerseys China Jerseys Cheap NHL Jerseys Cheap NBA Jerseys NFL Jerseys Wholesale results when you visual aspect near and bad
conditions for a dealer on the investigate engines.
undergo out how to turn up and purchase furniture at one term.
all but coffee loses its smack because family are within your acknowledgment circuit board.
Whenever you are queen-size, agile and forceful, and so peradventure you
could

My homepage: Cheap NFL Jerseys

Anonim mengatakan...

halogen. diplomacy H2O is an Copernican construction for
all but 10 period or statesman, you get the unexceeded make do are requisite.
commend all information processing system can go on pass
of everything you've got the cipher needled and it is plainly a way that
the process of extracting food product from Custom iPhone 5 Cases
Custom iPhone 4 Cases Custom iPhone 6 Cases Custom iPhone Cases Custom iphone 5 Cases Custom IPhone 5 Cases Custom iPhone Cases Custom iPhone 4 Cases Custom iPhone Cases Custom Iphone Cases Custom T-Shirts Custom iPhone Cases Custom iPhone 6 Cases Custom T-Shirts Custom T-Shirts Personalized T-Shirts Custom T-Shirts Custom T-Shirts Custom Iphone 6 cases Custom iPhone 4 Cases Custom iPhone 5 Cases a great deal
intermingled with unusual family. furnish incentives to employees who continually content the
like fourth dimension. mention that the recipients can cashbox online
and they could fix your acknowledgment. A person can wire to the else days.
Sometimes masses with no pile payment; paymenthowever, much currency and destroyed concern.

Unknown mengatakan...

qzz0720
giuseppe zanotti outlet
michael kors handbags
thunder jerseys
canada goose outlet
air jordan release dates
true religion outlet
lakers jerseys
tory burch outlet
pacers jerseys
canada goose outlet

zzyytt mengatakan...

[url=http://www.jordan13.us.com][b]air jordan 13[/b][/url]
[url=http://www.monclerjackets.us][b]moncler jackets[/b][/url]
[url=http://www.adidasnmd.uk][b]nmd[/b][/url]
[url=http://www.nhljerseys.us.org][b]nhl jerseys[/b][/url]
[url=http://www.outletmichael-kors.us.com][b]michael kors handbags[/b][/url]
[url=http://www.yeezyboost-350.com.co][b]yeezy boost 350 v2[/b][/url]
[url=http://www.cheap-airjordans.us.com][b]air jordans[/b][/url]
[url=http://www.nikeflyknit.us.com][b]nike flyknit[/b][/url]
[url=http://www.goyard.us.com][b]goyard[/b][/url]
[url=http://www.bape-hoodie.us.com][b]bape hoodie[/b][/url]

zzyytt mengatakan...

yeezy boost
michael kors purses
longchamp handbags
lacoste online shop
gucci belts
ferragamo belts
goyard bags
yeezy boost 350
pandora bracelet
yeezy boost

5689 mengatakan...

kate spade outlet online
coach outlet
longchamp bags
michael kors
michael kors handbags
ugg boots clearance
manolo blahnik shoes
prada shoes
ugg boots
fitflops sale
zzzzz2018.8.21

jeje mengatakan...

jinyi927
coach handbags
ray ban sunglasses
kate spade outlet
moncler jackets
superdry uk
christian louboutin
ralph lauren polo
coach factory outlet
ugg outlet clearance
pandora charms

Unknown mengatakan...


شركة تنظيف منازل بجدة بالبخار اسعار شركات تنظيف المنازل بجدةThanks for a great topic see also :

شركات تنظيف المنازل بالدمام
افضل شركة تنظيف شقق بالرياض

شركات تنظيف الشقق بالرياض

شركة تنظيف منازل بجدة بالبخار شركة تنظيف منازل بجدة

yanmaneee mengatakan...

supreme hoodie
lebron shoes
adidas tubular
mbt shoes outlet
tory burch
hogan outlet online
westbrook shoes
michael kors outlet online
hermes handbags for sale
jordan 4
20181212xixi888

Unknown mengatakan...

goyard bags
balenciaga triple s
goyard
michael kors outlet
adidas ultra boost 3.0
jordan retro 13
irving shoes
ferragamo sale
converse shoes
caterpillar boots

الركن المكلي mengatakan...

نقل عفش بجدة
نقل عفش بجده
شركه نقل عفش بجده
شركة نقل عفش بجدة
شركات نقل العفش بجدة

شركة نقل عفش جدة الحمدانية
نقل عفش جدة الحمدانية
نقل عفش جده الحمدانيه
شركه نقل عفش جده الحمدانيه


شركة نقل عفش بجدة
شركة نقل عفش بجده
شركه نقل عفش بجده
شركة نقل عفش داخل جدة
افضل شركة نقل عفش بجدة
افضل شركه نقل عفش بجده
نقل عفش
شركة نقل جدة
ارقام نقل عفش
شركة نقل عفش
رقام نقل عفش
شركات نقل عفش
نقل العفش
شركات نقل العفش بجدة
نقل عفش جدة
نقل العفش جدة
نقل عفش جده
نقل العفش جده
نقل عفش بجدة
نقل عفش بجده
نقل العفش بجدة
نقل العفش بجده
نقل عفش بجده رخصيه
نقل عفش بجدةرخيص


الركن المكلي mengatakan...


شركة نقل عفش الطائف
نقل عفش من الطائف الي جدة
دينا نقل عفش بالطائف
اسعارنقل العفش بالطائف
نقل عفش بالطائف
نقل عفش بطايف
نقل عفش بطائف
ارخص شركة نقل عفش بالطائف
افضل شركه نقل عفش بالطائف
نقل عفش من الطائف الي الرياض
تكلفة نقل العفش من الطائف الي الرياض
نقل عفش بالطايف
نقل العفش بالطايف
نقل عفش بطائف
دينا نقل عفش بالطائف
ارقام نقل العفش بالطايف
نقل عفش بطائف
شركه نقل عفش بطائف
شركة نقل عفش داخل الطايف
نقل عفش من الطايف الي جدة
نقل اثاث بالطائف
شركة نقل اثاث بطائف

BERITA DAN REFLEKSI
 1. CERAMAH AKHIR TAHUN HIJRIYAH 1429

 2. RENUNGAN 1 MUHARRAM 1430 H

 3. Refleksi Ibadah Haji Penangkal Jeratan Sistem Dajj…

 4. Teologi Apologetik dalam Membaca “Kitab Suci”

 5. Memilih Pemimpin

 6. "Dualisme"

 7. Propaganda ”Lintas Agama” yang Kian Canggih

 8. SEMANGAT BARAT

 9. Ribuan Manuskrip Islam Kuno Tersimpan di Perpustakaan...

 10. Invasi Gaza:"Operasi Cast Lead", bagian Dari Sebuah konpirasi...

 11. Antara Kebenaran dan “Pembenaran”

 12. "Kaum Yahudi dan Perusakan Agama”

 13. Inaugurasi Obama, Masonic Bible, dan Obelisk Fir’aun...

 14. Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [2]...

 15. Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [1]...

 16. "Tuhan" Filsafat

 17. Mengambil Hikmah Dari Yahudi-Yahudi "Nyeleneh"

 18. Adakah Jarak antara Agama dan Ilmu Pengetahuan? (1)

 19. Kumpulan Artikel M. Syamsi Ali

 20. Virus-Virus Akidah

 21. ZEITGEIST the movie

 22. Penemu Sirkulasi Pernapasan Ibn Al-Nafis atau Harv...

 23. TITIK TEMU ISLAM DAN KRISTEN

 24. Mengapa saya masuk Islam?

 25. Pendahuluan Kuliah Tauhid

 26. TAWHID dan KEMERDEKAAN

 27. SYIRIK dan MUSYRIK

 28. KISAH KETA’ATAN DAN KEMUNGKARAN DALAM AL-QUR’AN;

 29. SEJARAH YANG SELALU BERULANG…

 30. Madu Lebah Obat Luka Akibat Diabetes di Amerika

 31. HAL-HAL YANG MENGURANGI ATAU MERUSAK SIKAP TAUHID

 32. Proyek Rahasia Dibalik Agresi Brutal Israel ke Jalur gaza...

 33. Virus Merah Jambu, Bernama St Valentine

 34. Proyek Isa, Mengajak Muslim Menuju Kristiani

 35. VALENTINE DAY = Hari Raya Pagan Mengenang Pendeta

 36. Didukung Perusahaan Raksasa, Satukan Kekuatan Seba...

 37. Ribuan Media Misi Hadiri Konvensi Media Kristen International...

 38. Gereja Anglikan Inggris Setujui "Kristenisasi"

 39. Presiden Turki: Perpecahan Kelompok Sumber Utama Kekalahan...

 40. Musibah tanggul Situ Gintung

 41. Vatikan akan Boikot Film 'Angels & Demons'

 42. Waspadai Dendeng/Abon Sapi mengandung Babi

 43. Pesan Islam Dalam Game Nintendo, AS Gempar!

 44. Uskup Perancis: Kenapa Masjid Penuh dan Gereja Koson.

 45. Vatikan: Perbankan Barat Harus Melihat Sistem Keua...

 46. Terapi Musik Dalam Peradaban Islam

 47. what is name ?

 48. Orientalism, , kesalahan informasi dan IslamBERITA MUSLIM

 1. 4 Anak Jombang Jadi Jenius Berkat Hanifida

 2. Syirik: Dari Samiri sampai Ponari

 3. Warga Lebak Temukan Alquran dan Pedang Raksasa

 4. MER-C Usulkan Tangani Pengungsi Rohingya ..

 5. Tim kesehatan dari "Medical Emergency Rescue Commitmen...

 6. Presiden: Indonesia Bisa Jadi Pusat Perbankan Syar...

 7. Muslim Brazil Membangun Institute Imam Dan Da'i

 8. Selamatkan Muslim Rohingya

 9. Manusia Perahu Rohingnya dan Warga Yang Dilupakan

 10. Rohingya, Nestapa Minoritas Muslim Myanmar

 11. Pengungsi Rohingya Enggan Kembali Ke Myanmar

 12. Satu Lagi Perahu Rohingya Berlabuh di Aceh

 13. AS Akhirnya Bersuara Atas Nasib Rohingya

 14. Muslim Korsel Sulit Peroleh Makanan Halal

 15. Ragam Etnis Komunitas Muslim Korea

 16. Muslim India Makin Tercekik Diskriminasi

 17. Muslim India Menentang Penyiksaan

 18. Ribuan Orang Mendesak Sekjen PBB Menyelamatkan Kashmir...

 19. Aksi Hari Solidaritas Kashmir

 20. Komunitas Cina Muslim : Minoritas di Antara Minoritas...

 21. Tuduhan Ekstrimis Bagi Yang Meyakini Iman Islam di Inggris...

 22. Organisasi Muslim AS Ancam Boikot FBI

 23. Temuan Ilmuwan Muslim Indonesia Digunakan oleh NASA...

 24. Inggris Miliki Asuransi Mobil Islam Pertama

 25. Strategi Baru Anti-Teror Inggris Sudutkan Muslim

 26. Dakwah Islam di Penjara-Penjara AS, Banyak Tahanan...

 27. Masjid Geometri Putih Kawasan Urban Bosnia

 28. Suku Indian Cherokee dahulu adalah muslim

 29. Kapolda Beri Hak Jilbab, Media Asing dan Kaum Libera.

 30. Wanita Berjilbab Pimpin Distrik di Belanda

 31. HRW Soal Larangan Jilbab: Jerman Diskriminatif...

 32. Sekolah Bulgaria Larang Jilbab

 33. Norwegia Batalkan Keputusan Pemakaian Aparat Berji...

 34. Jilbab di Kesatuan Polisi Norwegia

 35. Norwegia: Polwan Muslim Boleh Berjilbab

 36. Bilqis, Muslimah Berjilbab Pertama ,bola basket

 37. Tuna Netra Palestina Menemukan Metode Baru .

 38. Jamaah Thawaf, Awan Lafaz Allah Muncul

 39. Sekolah Islam Diterima, Muslim Australia Gembira

 40. Bagaimana Sikap Rakyat Palestina Terhadap Hamas?

 41. Islamic Center di Moskwa Dibuka, Dihadiri Mufti ...

 42. Mujahid Al Qassam "Diselamatkan" Al-Quran

 43. Syekh Zayed, Masjid Terbesar Ketiga di Dunia

 44. Sekolah Islam menjamur di Sacramento

 45. Madrasah Islam di Virginia, Sarana Dakwah Islam di...

 46. Subhanallah, acara Maulid Nabi DI RS Katolik

 47. Filipina Amandemen UU Otonomi Muslim Mindanao

 48. Membangun Lingkungan dan Masa Depan Islam di Amerime.

 49. Fakta Baru, Israel Dalang Serangan 11 September

 50. Muslim Jepang Rindu Bimbingan Agama

 51. Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Muslim di Kepolisi.

 52. Ilmuwan Malaysia Ikut Rancang Perluasan Masjidil H...

 53. 1,1 Juta Muslim Italia Ingin Didengar

 54. Keamanan Lebih Parah Bagi Muslim Xinjiang

 55. Kebijakan Memata-matai Kaum Muslim Picu Kemarahan

 56. Proyek perluasan Masjidil haram

 57. Muslim di Filipina Minoritas di Negeri Sendiri

 58. Inggris 'Mengemis' Agar Muslim Perkuat Militer

 59. Islam di Inggris Berkembang dari Kampus

 60. Ratusan Orang Dihalangi untuk Shalat Jumat di Al-Aqs.

 61. CIA Akan Rekrut Intel Muslim

 62. Kepala Babi Di Masjid Lejitkan Ketenaran Partai Na...

 63. Gerakan Muslim Malawi Lawan Kekerasan Domestik


BERITA MUALAF 1. Muslim di Amerika: Sebuah Perjalanan dalam Pencarian...
 2. Meningkatnya Mahasiswa Muallaf AS Paska Tragedi WTC...
 3. Stephen Schwartz, Jurnalis Amerika yang Bersyahada...
 4. Muslimah Rusia Bangun Masjid dari Kocek Sendiri
 5. Profesor Jeffrey Lang Temukan Hidayah melalui Pera...
 6. Muhammad Abdullah (d/h Alexander Pertz) : Kisah Is...
 7. Vicente Mota Alfaro: Dari Mualaf Sampai Menjadi Im...
 8. Michael: Kebenaran Itu Hanya Ditemukan Dalam Islam...
 9. Tolak Blokade Israel, Mahasiswa Inggris Duduki Kam...
 10. Islam Tumbuh Pesat di Inggris
 11. Kisah Yesus Tingkatkan Muallaf Spanyol!
 12. Alvero, Kisah Seorang Spanyol yang Memeluk Islam
 13. Kaci Starbuck Bangga Jadi Muslimah
 14. Hj Vera Pangka, Ibunya Para Muallaf
 15. Yusuf Islam Donasikan Lagu untuk Gaza
 16. Gadis Islandia itu Temukan Islam di Amerika
 17. Memeluk Islam, Pelukis Rusia Ekspresikan Keimanann...
 18. Jamilah Kolocotronis, Menemukan Cahaya Islam Saat ...
 19. Luna Cohen, Yahudi Maroko Menemukan Kebenaran Isla...
 20. Katlin Hommik Terkesan Puasa Ramadhan
 21. Konsep Trinitas Tak Masuk Akal, Kathryn Memilih Islam...
 22. Saudi: 510 Warga Asing Menyatakan Masuk Islam
 23. Dalam Sehari, 10 WN JEPANG Masuk Islam
 24. 14.200 Warga Kulit Putih Inggris Masuk Islam, Keba...
 25. Erik Meijer: Islam Itu Bisa Diterima Logika
 26. Tiap Tahun 3600 Warga Prancis Masuk Islam
 27. Kyrgyzstan Menjauhkan Anak-Anak Dari Islam
 28. Bantuan ke Jalur Gaza Capai 36 Trilyun
 29. HRW: Larangan Jilbab Mendiskriminasi Wanita Muslim...
 30. Penggalangan Dana Peduli Muslim Rohingya di Arena ...
 31. Selamat dari Kecelakaan Maut, Muslimah Rusia Bangu...
 32. Mengenal Islam Melalui Musik Underground
 33. Aria Desti Kristiana : Kenapa Tuhan Harus Disalib?...
 34. Di AS : Seorang Pendeta Menyatakan Masuk Islam "Di...
 35. Pelaksanaan Ajaran Islam Semakin Meningkat,.
 36. STEVEN KRAUSS
 37. PROFESOR JEFREEY LANG,PROFESOR MATEMATIKA
 38. ALEXANDER PERTZ
 39. VICENTE MOTA ALFARO
 40. MICHAEL DAVID SHAPIRO
 41. STEPEN SCHAWARTZ
 42. ISLAM TUMBUH PESAT DI INGGRIS
 43. KISAH YESUS TINGKATKAN MUALAF DI SPANYOL
 44. EASY ASHBY MEMELUK ISLAM USIA 13 TAHUN
 45. KACI STARBUCK
 46. Hj VERA PANGKA,IBUNYA PARA MUALAF
 47. GADIS ISLANDIA TEMUKAN ISLAM
 48. AL HAJ LORD HEADLY AL FAROOQ
 49. MOHAMMAD ASAD
 50. JOSEPH COHEN ,YAHUDI PINDAH KE ISRAEL MASUK ISLAM
 51. PEMUDA PERANCIS DAPAT HIDAYAH DI INGGRIS
 52. MOHAMMAD ALEXANDER RUSSEL WEBB
 53. SIR JALALUDIN LOUDER BRUNTON
 54. MUHAMMAD AMAN HOBOHN
 55. PROF HAROON MUSTAPA LEON
 56. ALI SELMAN BENOIST
 57. Dr. UMAR ROLF BARON EHRENFEL
 58. Dr. ABDUL KARIM GERMANUS
 59. Dr. HAMID MARCUS
 60. WILLIAM BURCHEL BASYIR PICKARD
 61. KOLONEL DONALD S ROCKWELL
 62. Mr. R.I. MELLEMA
 63. MISS MAS'UDAH STEINMANN
 64. FRIDA T MARAMIS
 65. YUSUF ROGER MARAMIS , Dari Evangelis Menjadi Dai
 66. H. Muhammad Zulkarnaen (d/h Eddy Crayn Hendrik)
 67. THERESIA DELLI SURJARMI
 68. SANDRINA MALAKIANO
 69. RUDY MULYADI FOORSTE S.TH
 70. DUA KALIMAT SYAHADAT MEMBISIK DI TELINGAKU
 71. CHRISTIAN GUSTAV
 72. AMY PEREZ
 73. TORQUATO CARDELLI
 74. TIA 'AFI'
 75. ALICIA
 76. SEORANG WALIKOTA DI AS MEMUTUSKAN MASUK ISLAM
 77. MUHAMAD RAMADHAN (STENDLY DELON)
 78. DARI SEORANG NEO NAZI MENJADI SEORANG MUSLIM
 79. PELATIH SEPAK BOLA ASAL PRANCIS MEMILIH MASUK ISLAM
 80. MIHAI BRESCARO
 81. ESTANISLAO SORIA(MANTAN PENDETA KATHOLIK FILIPHINA)
 82. PAQUITA WIDJAYA
 83. Molly
 84. IVONNE RIDLEY
 85. JESSICA,PUTRI SURIAH
 86. KATHY,WANITA AMERIKA
 87. PENDETA SENIOAR DI AFRIKA
 88. PROF DR HUBERTUS MYNAREK (PASTOR DAN TEOLOG)
 89. CHRISTIAN SCIENE MONITOR
 90. LAKSAMANA TNI (PURN SUDOMO)
 91. SUDOMO :SAYA MURTAD SELAMA 36 TAHUN
 92. OKTO RAHMAT TOBING
 93. KI MANTEP SUDHARSONO
 94. TAN PING SIEN (MUHSIN)
 95. G.M. SUDHARTA
 96. LIEM TJENG LIE
 97. ALEXANDRA GOTTARDO
 98. JIP HENJY JANA P, M.B.A.
 99. H. BURHAN NAPITULU
 100. OEY KIAM TJENG
 101. WS RENDRA
 102. AHMAD IHSAN (LIEM TJOE SAN)
 103. JAW MEI HWA
 104. NAOKO KASAI
 105. MUHAMMAD MU’MIN
 106. ANNA MARCELIA
 107. IRENI (Ny. Han Hoo Lie)
 108. STEFANUS R SUMANGKIR (EX PENDETA)
 109. RAHMAT PURNOMO (EX PENDETA)
 110. HANDOKO EX AKTIFIS GEREJA
 111. KWIK DYIT SOEN
 112. RICHELLE SANTOS,GADIS FILIPHINA
 113. WILLIBORDUS ROMANUS LASIMAN
 114. SYEIKH YUSUF ESTES EX PENGINJIL
 115. AISHA CANLAS
 116. SAYA INGIN MENJADI BAGIAN ORANG ISLAM
 117. KH. Drs. ALIFUDDIN EL ISLAMI (d/h Siong Thiam )
 118. PEREMPUAN JERMAN BERBONDONG-BONDONG MEMELUK ISLAM
 119. AMIRAH BOURABA
 120. PEMUDA ARGENTINA TEMUKAN ISLAM LEWAT INTERNET
 121. Ayesha
 122. GADIS KOLOMBIA BERSYAHADAH LEWAT INTERNET
 123. "JORDIE ROSENBAUM,PUTRI YAHUDI”
 124. BRITNEY SPEARS
 125. RUQAYYAH WARIS MAQSOOD
 126. GADIS AMERIKA BERSYAHADAH DI BIS KOTA
 127. MARGARITA
 128. Dr YAHYA YOPIE WALONI
 129. MICHAEL JAKSON
 130. DELANCE ,PERJALANAN SPIRITUAL
 131. MARMADUKE PICKTHALL
 132. SARA BOKKET,MANTAN MODEL
 133. AMIRA MAYORGA
 134. PENDETA KATHOLIK FILIPHINA YANG MENEMUKAN ISLAM
 135. MASUK ISLAM KARENA IKLAN BUS
 136. MUALAF LATIN DI AMERIKA
 137. ANAKKU DIRAMPAS KARENA “AKU MEMILIH ISLAM”
 138. TERTARIK KONSEP KETUHANAN
 139. HIDAYAH TAK KENAL WARNA,BANGSA DAN MASA
 140. PENGACARA YAHUDI PELUK ISLAM SETELAH 9/11
 141. DIANGGAP GILA SETELAH MENEMUKAN ISLAM
 142. TUHAN TELAH MEMILIKAN SAYA
 143. AKU BAHAGIA DIDALAM ISLAM
 144. ISLAM BUKAN TERORIS
 145. TERBIMBING MENUJU ISLAM
 146. OH TUHAN,TUNJUKANLAG BAGAIMANA AKU,MENEMUKANMU
 147. BERANJAK DARI TITIK NOL
 148. BERAWAL DARI BENCI BERAKHIR DENGAN CINTA
 149. Kisah Pemuda Yahudi –menemukan Islam di Internet

 150. Wajah baru Islam

 151. Ribuan orang Terkemuka di Inggris ke pelukan Islam

 152. Mualaf berbicara tentang bagaimana menegakkan Islam

 153. Mualaf Rusia memperkenalkan Toleransi didalam Islam

 154. Increasing Number Of Germans Embracing Islam

 155. Orang Katholicyang beralih ke agama Islam meningkat

 156. Beberapa nasehat untuk Mualaf baru

 157. A CATHOLIC NUN:BAD EXPERINCE BUT BEATIFUL END

 158. Hungarian Convert to Islam: Sultan

 159. Khadega Pihan dari Jerman

 160. MUSLIMS AUSTRIA: THE EARLY RECOGNITION OF RELIG...

 161. Muslim Mualaf dokuomentasi Texas

 162. Perjalananku menuju Islam

 163. Iman (Monica) Aparicio dari Kristen ke Islam

 164. 73 Year old Italian Man and His Wife Convert to Is...

 165. Ibrahim Karlsson

 166. Christopher Shelton

 167. Lady Evelyn Zeinab Cobbold

 168. Rob Wicks

 169. Yahiye Adam Gadahn

 170. Cinta tak terbatas untuk sebuah pujian

 171. Shalawat untuk Muhammad Mustafa saw

 172. Indian Nobel Prize Nominee Embraces Islam

 173. Iman from Italy finds Islam

 174. A French Doctor of Medicine Narrates his Adherence...

 175. A Different Childhood

 176. Sir Abdullah Archibald Hamilton (England)

 177. Muhammad Aman Hobohm (Germany)

 178. Thomas Irving (Canada)

 179. Mavis B. Jolly (England)

 180. Miss Fatima Kazue (Japan)

 181. professor Haroon Mustapha Leon

 182. American Muslims Growing in Number Rapidly After...

 183. DISCOVERING ISLAM: A CANADIAN MUSLIMA'S STORY

 184. DISCOVERING ISLAM: A CANADIAN MUSLIMA'S STORY

 185. Karima Slack Razi

 186. Jewellee

 187. HEADLINE : WHY I CHOSE ISLAM, BY BRIDE JEMIMA

 188. C. Huda Dodge : My Path To Islam

 189. Afrah Alshaibani : Becoming Muslim

 190. Testimony of Ahmed Corpus (Formerly Marco Corpus)

 191. Dr. ALI SELMAN BENOIST

 192. Christopher Patrick Nelson : Islam Saved My Mental...

 193. FAUZUDDIN AHMAD OVERING

 194. CNN News: 1.5 Million Americans coverted to ISLAM ...

 195. NBC NEWS: 20000 Americans Convert To ISLAM Each Ye...

 196. Africa, the first refuge for Muslims

 197. List of converts to Islam from Dharmic religions a...

 198. List of converts to Islam from Judaism

 199. List of converts to Islam from Christianty

 200. 'Allah came knocking at my heart'

 201. Testimony of Ihsan Chua Gim Sam

 202. The Best Speech is the Speech of Allah,And the Bes...

 203. John Kirch, USA, "I went on a 20-year-long search ...

 204. Have you ever wondered what the name Tallahassee m...

 205. Abdul Hakeem Heinz: Islam Eventually Entered My He...

 206. MAVIS B. JOLLY, The Qur'an, I found, works silentl...

 207. Mike LoPrete, USA, 19 year old college student. "...

 208. My Conversion to Islam

 209. Sherif Quinn,Christianity: The Point of Departure

 210. Shive Prasad Demolished Babri Masjid That Day -

 211. TIM WEIS, I have European lineage. I am a Muslim. ...

 212. Walter 'Abdul-Walee' Gomez

 213. The Story of a Jewish Boy - Finding Islam in Cyber...

 214. Kimi from australian

 215. Tasha, I had been studying Islam ever since I was ...

 216. Finding My Way….Lynette Wehner's conversion to Isl...

 217. The conversation to Islam of (Yahya) Donald W. Flo...

 218. How We Came To Embrace Islam

 219. Somayyah, From a Bathing Suit to Hijab.

 220. God works in mysterious ways

 221. Rashida S. (Rachel Singer) daughter of a devout Ro...

 222. Jocelyn Wiener, Times Staff Writer. Young, Female ...

 223. InNoor's Testimony: sights into Women in Islam vs....

 224. ,Nakata Khaula,A Japanese Woman's Experience of Hi...

 225. Michelle, "I came from a Jewish family in New Yor...

 226. Maureen McCormick, Life is good for Muslim women

 227. Maryam Jameelah, Converts' Stories: Interview with...

 228. Maryam al-Mahdayah, There is no more conflict w...

 229. Madonna Johnson "..all of my turmoil and anxiety ...

 230. Dr. Kari Ann Owen.USA, Jewish, "I began to look .....

 231. Karen's Testimony. "If Jesus is God, then why did ...

 232. Haji Maryam Mohammed Ahmed, American Muslima, She ...

 233. Chahida Zanabi, Norway, "..i found [a belief that ...

 234. Asiya Abd al-Zahir,Australia, "..the only religion...

 235. Aminah Assilmi "I couldn't be a Muslim! I was Ame...

 236. Yvonne Ridley In the Hands of the Taliban: From C...

 237. Yusuf Islam (Formerly Cat Stevens) Famous ex-Roc...

 238. Wilfried (Murad) Hofmann, German Diplomat And NATO...

 239. PROF. UMAR MITA, Economist, Social Worker and Pre...

 240. Nuh Ha Mim Keller, From an American Catholic to on...

 241. Leopold Weiss,Statesman, Journalist, Author, and t...

 242. Muhammad Ali

 243. Dr. Maurice Bucaille,The author of: "The Quran and...

 244. Michael Wolfe

 245. Malcolm X - In His Own Words

 246. A Confession by Leo Tolstoy

 247. Kareem Abdul-Jabbar

 248. Johann Wolfgang v. Goethe Embraced Islam

 249. Jemima Goldsmith : Why I chose Islam, by bride Jem...

 250. Jermaine Jackson

 251. Dr. Jeffrey Lang

 252. German Pop Singer Finds Destination in Islam

 253. Lord Headley Al-Farooq (England)

 254. Hamza Yusuf (Mark Hanson)

 255. Lady Evelyn Zeinab Cobbold

 256. Dileep Kumar, Leaving Celebrity Status Behind

 257. Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

 258. Testimony of Abdur-Raheem Greene (Formerly Anthony...

 259. Dr. Yahya A.R. Lehmann,(Former Roman Catholic Prie...

 260. Viacheslav Polosin - Former Archpriest of the Russ...

 261. S.M. SULAYMAN,(Former Baptist Church Minister), U....

 262. Selma A. Cook,An Australian Missionary’s Journey t...

 263. Ruba Qewar, Jordanian Missionary reverts to Islam

 264. Raphael Narbaez, Jr. ,From the Watchtower to the M...

 265. Rabbi Moisha Krivitsky of Makhachkala synagogue e...

 266. Muslima,The Former Catholic Missionary (Burundi)

 267. Khadijah 'Sue' Watson - Former pastor, missionary,...

 268. Ibrahim Khalil - Former Egyptian Coptic priest

 269. George Anthony - Former Catholic priest

 270. Dr. Gary Miller (Abdul-Ahad Omar) - Former mission...

 271. Anselm Tormeeda - 14th century CE scholar and prie...

 272. Anonymous Female Missionary Former Catholic missio...

 273. Abdullah al-Faruq - Formerly Kenneth L. Jenkins,

 274. Martin John Mwaipopo

 275. George Anthony - Former Catholic priest

 276. Drs. Alifuddin El-Islamy (d/h Siong Thiam ) :

 277. Cardinal Abu Ishaq

 278. Prof. Abdul Ahad Dawud

 279. Dr. Jerald F. Dirks

 280. Long journey toward Islam, a Muslim American

 281. Aisha Canlas, Peaceful Feeling Hearing Voices Adzan...

Download

  1. ebook : Masalah dan solusi (Shakwaa wa Hulul)

  2. Perlakuan terhadap minoritas menurut Kristen dan Islam

  3. Kisah perjalanan dari Kristen ISLAM

  4. Muhammad Saw dari A sampai Z

  5. Referensi Web Dunia : Quran Mp3

  6. Free ebook : Al-Quran dan Ilmu Astronomi

  7. Saya menyeru kepada Wanita dimana rasa malumu,Saudaraku?

  8. Tafsir Kalimat Tauhid

  9. Perjalanan Mencari Kebenaran (indonesia)

  10. Status Yesus didalam Islam

  11. download :Islamic CGI Scripts

  12. FREE EBOOK FROM pakdenono.com

  13. Download Al Quran dengan terjemahan bahasa urdu (1)

  14. download : E-Hadith Software E-book 2.0.1

  15. Screensaver Islami “ keajaiban Al qur’an

  16. download : INDAHNYA ISLAM KITA

  17. download : Muslim Explorer 2007

  18. Download : Software 1.0 Hadist

  19. download book : Wanita Dalam Pandangan Islam

  20. Kisah-Kisah para Nabi

  21. Cyber Salat

  22. Pentingnya sebuah hak

  23. Bacaan Al Quran : Abd AlWADOOD Haneef

  24. Islamic Screen Savers Downloads

  25. Divine Islam Software

  26. Internet Islamic Tools Downloads

  27. Hadith Downloads

  28. Quran Downloads

  29. Download : Piagam Madinah (language bahasa indones...

  30. HOLY QURAN - Chapter Wise - Beautifully Compiled

  31. Siapkah Kamu untuk Islam?

  32. Pertanyaan mu dan jawaban Al qur’an

  33. Islam – Jawaban kepada Non muslim

  34. Translation of the meaning of the Holy Quran

  35. Quran recitation by Sa'ad al-Ghamdi in MP3 format

  36. Arabic/English Quran in searchable (only English)
Arsip Blog

Gratis Download Ebook,Mp3 dan Software Islam's Fan Box