Jumat, 10 April 2009

Ringkasan Ilmu Hadist (15)

ILMU RIJAALUL-HADIITS

oleh : Abu Al-Jauzaa

Sebelum masuk ke pembahasan utama, perlu diketahui apa itu ilmu hadits dirayah. Ilmu hadits dirayah adalah ilmu yang diketahuinya hakikat riwayat, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, keadaan perawi dan syarat-syarat mereka, maacam-macam apa yang diriwayatkan dan, apa yang berkaitan dengannya. Atau secara ringkas : “Kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan perawidan yang diriwayatkan”. Dan perawi adalah orang yang meriwayatkan hadits dari orang yang ia mengambil darinya. Adapun marwiy adalah hadits yang disampaikan dengan cara periwayatan, dan yang diriwayatkan ini secara istilah dinamakan dengan matan. Adapun orang-orang yang meriwayatkannya dinamakan dengan perawi atau Rijal Al-Isnad.

Maka apabila Imam Bukhari berkata misalnya,”Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Yahya bin Sa’id Al-Quraisyi, dia telah berkata : Telah menceritakan kepadakami bapakku, dia berkata : Telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Andillah bin Abi Burdah, dari Abi Burdah, dari Abu Musa radliyallaahu ‘anhu, dia berkata,”(Para shahabat) bertanya : ‘Wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling utama?’. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

من سلم المسلمون من لسانه ويده

”Barangsiapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya”.

Orang-orang yang telah disebutkan Imam Bukhari ini – mulai dari Sa’id bin Yahya bin Sa’id Al-Quraisyi sampai yang paling terakhir yaitu Abu Musa – mereka ini disebut periwayat hadits. Dan rangkaian mereka disebut sanad, atau rijalul-hadits. Sedangkan sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam : من سلم المسلمون من لسانه ويده ”Barangsiapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya” adalah yang diriwayatkan atau hadits; dinamakan matan. Dan orang yang meriwayatkan hadits dengan smua rijalnya yang disebutkan tadi disebut musnid. Sedangkan perbuatannya ini dinamakan isnad (penyandaran periwayatan).

Dari penjelasan di atas dapat kita kenal istilah-istilah yang sering dipakai sebagai berikut :

- As-Sanad, dalam bahasa artinya menjadikannya sandaran atau penopang yang dia menyandarkan kepadanya.

- Sanad dalam istilah para ahli hadits yaitu : “jalan yang menghubungkan kepada matan”, atau “susunan para perawi yang menghubungkan ke matan”. Dinamakan sanad karena para huffadh bergantung kepadanya dalam penshahihan hadits dan pendla’ifannya.

- Al-Isnad adalah mengangkat hadits kepada yang mengatakannya. Ibnu Hajar mendefiniskannya dengan : “menyebutkan jalan matan”. Disebut juga : Rangkaian para rijaalul-hadiits yang menghubungkan ke matan. Dengan demikian maknanya menjadi sama dengan sanad.

- Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadits dengan sanadnya.

- Matan menurut bahasa adalah “apa yang keras dan meninggi dari permukaan bumi”.

- Matan menurut para ahli hadits adalah perkataan yang terakhir pada penghujung sanad. Dinamakan matan karena seorang musnid menguatkannya dengan sanad dan mengangkatnya kepada yang mengatakannya, atau karena seorang musnid menguatkan sebuah hadits dengan sanadnya. Tadriibur-Raawi halaman 5-6 dan Nudhatun-Nadhar halaman 19).

- Ilmu Rijaalul-Hadiits, dinamakan juga dengan Ilmu Tarikh Ar-Ruwwat (Ilmu Sejarah Perawi) adalah ilmu yang diketahui dengannya keadaan setiap perawi hadits, dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka, dan yang selain dari itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka.

Ilmu ini berkaitan dengan perkembangan riwayat. Para ulama sangat perhatian terhadap ilmu ini dengan tujuan mengetahui para perawi dan meneliti keadaan mereka. Karena dari situlah mereka menimba ilmu agama. Muhammad bin Sirin pernah mengatakan : ”Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu” (Muqaddimah Shahih Muslim).

Maka dengan ilmu Tarikh Rijaalil-Hadiits ini akan sangat membantu untuk mengetahui derajat hadits dan sanad (apakah sanadnya muttashil atau munqathi’ ).

Dari Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Isa Ath-Thalaqani dia berkata,”Aku telah berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak : Wahai Abu Abdirrahman, hadits yang menyebutkan : Sesungguhnya termasuk kebaikan hendaknya engkau mendoakan untuk kedua orang tuamu bersama doamu, dan engkau berpuasa untuk mereka berdua bersamaan dengan puasamu”, Maka Abdullah (bin Al-Mubarak) berkata,”Wahai Abu Ishaq, dari siapakah hadits ini?”. Maka aku katakan : “Ini dari Syihab bin Khurasy”. Maka dia berkata,”Dia itu tsiqah, lalu dari siapa?”. Aku katakan,”Dari Al-Hajjaj bin Dinar”. Ia punberkata,”Dia pun tsiqah. Lalu dari siapa?”. Aku katakan,”Dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda….”. Dia (Abdullahbin Al-Mubarak) berkata : “Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya antara Al-Hajjaj bin Dinar dan Bai shallallaahu ‘alaihi wasallam terdapat jarak yang sangat jauh. Akan tetapi tidak ada perselisihan dalam masalah keutamaan sedekah”.

Demikianlah keistimewaan umat kita dan kaum muslimin. Ibnu Hazm berkata,”Riwayat orang yang tsiqah dari orangtsiqah yang sampai kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam secara bersambung merupakan kekhususan kaum muslimin yang tidak dimiliki oleh semua agama”.

Dan Tarikh Ar-Rijal (sejaran para perawi) adalah yang membuka kedok para perawi pendusta. Sufyan Ats-Tsauri berkata,”Ketika menghadapi para perawi berdusta, maka kita menggunakan ilmu tarikh untuk menghadapi mereka”.

Dari Hafsh bin Ghiyats bahwasannya dia berkata,”Apabila kalian mencurigai atau menuduh seorang Syaikh, maka hitunglah dia dengan tahun ( = maksudnya : gunakanlah ilmu tarikh). Yaitu hitunhlah oleh kalian umurnya dan umur orang yang mneulis darinya”.

Telah meriwayatkan ‘Ufair bin Mi’dan dan Al-Kula’i, dia berkata,”Datang kepada kami Umar bin Musa di Himsh, lalu kami bergabung kepadanya di dalam masjid, kemudian dia berkata : “Telah menceritakan kepada kami Syaikh kalian yang shalih”. Aku katakan kepadanya,”Siapakah Syaikh kami yang shalih ini, sebutkanlah namanya supaya kami mengenalnya!”. Lalu dia menjawab,”Khalid bin Mi’dan”. Aku tanyakan kepadanya,”Tahun berapa engkau bertemu dengannya?”. “Aku bertemu dengannya tahun 108”,jawabnya. “Dimana negkau menemuinya?”,tanyaku. “Dalam peperangan Armenia”,jawabnya. Maka aku katakan kepadanya,”Takutlah kepada Allah, wahai Syaikh!! Jangan engkau berdusta, Khalid bin Mi’dan meninggal pada tahun 104, lalu negkau mengatakan bertemu dengannya 4 tahun setelah kematiannya?. Dan aku tambahkan lagi kepadamu, dia tidak pernah ikut perang di Armenia, dia hanya ikut memerangi Romawi”.

Dari Al-Hakim bin Abdillah dia berkata,”Ketika datang kepada kami Abu Ja’far Muhammad bin Abdillah Al-Kusysyi dan menceritakan hadits dari Abd bin Humaid, aku menanyakan kepadanya tentang kelahirannya, lalu dia menyebutkan bahwasannya dia dilahirkan pada tahun 260. Maka aku katakan kepada para murid kami,”Syaikh ini telah mendengar dari ‘Abd bin Humaid 13 tahun setekah kematiannya”.

Contoh seperti ini sudah banyak terkumpul dan dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab karya mereka. Danberbagai macam buku karya tentang hal itu banyak bermunculan dengan berbagai tujuan

Kitab-Kitab tentang Nama-Nama Shahabat Secara Khusus

Ash-Shahabah merupakan jamak dari Shahabi, dan Shahabi secara bahasa diambil dari kata Ash-Shuhbah, dan ini digunakan atas setiap orang yang bershahabat dengan selainnya baik sedikit maupun banyak.

Dan Ash-Shahabi menurut para ahli hadits adalah setiap muslim yang pernah melihat Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam meskipun tidak lama pershahabatannya dengan beliau dan meskipun tidak meriwayatkan dari beliau sedikitpun.

Imam Bukhari berkata dalam Shahihnya,”Barangsiapa yang pernah menemani Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam atau melihatnya di antara kaum muslimin, maka dia termasuk dari shahabat-shahabat beliau”.

Ibnu Ash-Shalah berkata,”Telah sampai kepada kami dari Abul-Mudlaffir As-Sam’ani Al-Marwazi, bahwasannya dia berkata : Para ulama hadits menyebut istilah shahabat kepada setiap orang yang telah meriwayatkan hadits atau satu kata dari beliau shallallaahu ‘alaihi wasalla, dan mereka memperluas hingga kepada orang yang pernah melihat beliau meskipun hanya sekali, maka ia termasuk dari shahabat. Hal ini karena kemuliaan kedudukan Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam, dan diberikanlah julukan shahabat terhadap setiap orang yang pernah melihatnya”.

Dan dinisbatkan kepada Imam para Tabi’in Sa’id bin Al-Musayyib perkataan : “Dapat dianggap sebagai shahabat bagi orang yang pernah tinggal bersama Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam setahun atau dua tahun, dan ikut berperang bersamanya sekali atau dua kali peperangan”. Ini yang dihikayatkan para ulama ushul-fiqh. Akan tetap Al-‘Iraqi membantahnya,”Ini toadk benar dari Ibnul-Musayyib, karena Jarir bin Abdillah Al-Bajali termasuk dari shahabat, padahal dia masuk Islam pada tahun 10 Hijriyah. Para ulama juga menggolongkan sebagai shahabat orang yang belum pernah ikut perang bersama beliau, termasuk ketika Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam wafat sedangkan orang itu masih kecil dan belum pernah duduk bersamanya”.

Ibnu Hajar berkata,”Dan pendapat yang paling benar yang aku pegang, bahwasannya shahabat adalh seorang mukmin yang pernah berjumpa dengan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam, termasuk di dalamnya adalah orang yang pernah duduk bersama beliau baik lama atau sebentar, baik meriwayatkannya darinya atau tidak, dan orangyang pernah melihat beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam walaupun sekali dan belum pernah duduk dengannya, dan termasuk juga orang yang tidak melihat beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam karena ada halangan seperti buta” (Lihat Shahih Al-Bukhari tentang kutamaan para shahabat, Ulumul-Hadiits oleh Ibnu Shalah halaman 263, Al-ba’itsul-Hatsits halaman 179, Al-Ishabah 1/4, Fathul-Mughits 4/29. dan Tadriibur-Rawi halaman 396).

Cara Mengetahui Shahabat

1. Diketahui keadaan seseorang sebagai shahabat secara mutawatir.
2. Dengan ketenaran, meskipun belum sampai batasan mutawatir.
3. Riwayat dari seorang shahabat bahwa dia adalah shahabat.
4. Atau dengan mengkhabarkan dirinya bahwa dia adalah seorang shahabat.

Dan diperselisihkan mengenai siapa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan shahabat. Ada yang mengatakan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ada juga yang mengatakan : Ali bin Abi Thalib. Pendapat lain : Zaid bin Haritsah. Pendapat lain mengatakan : Khadijah binti Khuwailid. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Khadijah adalah orangyang pertama membenarkan pengutusan beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam secara mutlak.


Ke-’adalah-an Shahabat

Menurut Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah, semua shahabat itu adalah ’adil, karena Allah ta’ala telah memuji mereka dalam Al-Qur’an; dan As-Sunnah pun juga telah memuji akhlaq dan perbuatan mereka, serta pengorbanan mereka kepada rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam baik harta dan jiwa mereka; hanya karena ingin mendapatkan balasan dan pahala dari Allah ta’ala.

Adapun pertikaian yang terjadi sesudah beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam, ada diantaranya yang terjadi karena tidak disengaja seperti Perang Jamal. Dan ada pula yang terjadi karena ijtihad mereka seperti Perang Shiffin. Ijtihad bisa salah, bisa pula benar. Jika salah dimaafkan dan tetap mendapatkan pahala, dan jika benar maka akan mendapatkan dua pahala.

Dan di antara shahabat yang banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam adalah Abu Hurairah, Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khaththab, Anas bin Malik, ‘Aisyah Ummul-Mukminin, ‘Abdullah bin ‘Abbas, Jabir bin Abdillah Al-Anshari, dan Abu Sa’id Al-Khudry (Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Anshary).

Dan di antara mereka ada yang sedikit meriwayatkan, atau tidak meriwayatkan sedikitpun.

Shahabat yang paling terakhir meninggal adalah Abu Thufail ‘Amir bin Watsilah Al-Laitsi, meinggal pada tahun 11 Hijriyyah di Makkah.


Kitab-Kitab Terkenal Mengenai Shahabat

a. Kitab Ma’rifat Man Nazala minash-Shahabah Sa’iral-Buldan, karya Imam Ali bin Abdillah Al-Madini (wafat tahun 234 H). Kitab ini tidak sampai kepada kita.

b. Kitab Tarikh Ash-Shahabah, karya Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari (wafat tahun 245 H). Kitab ini juga tidak sampai kepada kita.

c. Al-Isti’ab fii Ma’rifaatil-Ashhaab, karya Abu ‘Umar bin Yusuf bin Abdillah yang masyhur dengan nama Ibnu ‘Abdil-Barr Al-Qurthubi (wafat tahun 463 H). dan telah dicetak berulang kali, di dalamnya terdapat 4.225 biografi shahabat pria maupun wanita.

d. Ushuudul-Ghabah fii Ma’rifati Ash-Shahabah, karya ‘Izzuddin Bul-Hasan Ali bin Muhammad bin Al-Atsir Al-Jazari (wafat tahun 630 H), dicetak, di dalamnya terdapat.7554 biografi.

e. Tajrid Asmaa’ Ash-Shahabah, karya Al-Hafidh Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi (wafat tahun 748 H), telah dicetak di India.

f. Al-Ishaabah fii Tamyiizi Ash-Shahaabah, karya Syaikhul-Islam Al-Imam Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad bin Ali Al-Kinani, yang masyhur dengan nama Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (wafat tahun 852 H). Dan dia adalah orang yang paling banyak melalukan pengumpulan dan penulisan. Jumlah kumpulan biografi yang terdapat dalam Al-Ishaabah adalah 122.798, termasuk dengan pengulangan, karena ada perbedaan pada nama shahabat atau ketenarannya dengan kunyah-nya, gelar, atau semacamnya; dan termasuk pula mereka yang disebut shahabat, namun ternyata bukan.

Penyusunan Kitab Berdasarkan Thabaqat (Generasi)

Di antara penyusun kitab Tarikh Ar-Ruwat, ada yang menyusunnya berdasarkan tingkat generasi, yang meliputi shahabat, tabi’In, tabi’ut tabi’in, dan orang yang mengikuti mereka pada tiap generasi. Thabaqat adalah sekelompok perawi yang hidup dalam satu masa. Buku tersebut terkadang mencakupi perawi hadits secara umum dalam setiap thabaqat tanpa terikat pada tempat tertentu, dan terkadang pula hanya para perawi yang hidup dalam satu negeri.

Karya terkenal dalam metode thabaqat ini adalah :

a. Kitab Ath-Thabaqat, karya Muhammad bin ‘Umar Al-Waqidi (wafat tahun 207 H). Ibnu Nadim telahmenyebutkannya dalam kitab Al-fahrasaat. Dan Muhammad bin Sa’ad, juru tulis Al-Waqidi, dalam bukunya Ath-Thabaqat Al-Kubra banyak menukil dari kitab tersebut.

b. Kitab Ath-Thabaqat Al-Kubraa, karya Muhammad bin Sa’ad (wafat tahun 230 H), dicetak dalam 14 jilid.

c. Kitab Thabaqat Ar-Ruwat, karya Khalifah bin Khayyath (wafat tahun 240 H).Ibnu Hajar mengambil darinya, dan terdapat manuskripnya hingga kini.

d. Kitab Ath-Thabaqaat, karya Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi (wafat tahun 261 H) dan tedapat manuskripnya hingga kini.

e. Kitab Ath-Thabaqat, karya Abu Bakar Ahmad bin Andillah Al-Barqi (wafat tahun 270 H), mengambil darinya Ibnu Hajar dalam Tahdzib Al-tahdzib.

f. Kitab Thabaqat Al-Muhadditsiin, karya Abul-Qasim Maslamah bin Qasim Al-Andalusi (wafat tahun 353 H).

g. Kitab Thabaqat Al-Muhadditsiin bi Ashbahan wal Wariidina ‘Alaiha, karya Abu Syaikh bin Hayyan Al-Anshary (wafat tahun 369 H) dan terdapat manuskripnya hingga kini.

h. Kitab Thabaqaat Al-Muhadditsiin, karya Abul-Qasim Abdurrahman bin Mandah (wafat tahun 470 H).

Banyak karya yang sudah hilang, dan yang sampai ke tangan kita hanya sebagian kecil saja. Dan yang paling tinggi nilainya adalah kitab Ath-Thabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa’ad.

Dan di antara para penyusun ada yang menulis berdasarkan negeri-negeri, seperti :

a. Tarikh Naisabur, karya Imam Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Naisabury (wafat tahun 405 H), dia termasuk kitab yang hilang.

b. Tarikh Baghdad, karya Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Baghdadi yang dikenal dengan Al-Khathib Al-Baghdadi (wafat tahun 463 H), dicetak, dan dia termasuk kitab yang paling menonjol dan paling banyak manfaatnya.

c. Tarikh Dimasyq, karya seorang ahli sejarah Ali bin Al-Husain yang dikenal dengan Ibnu ‘Asakir Ad-Dimasyqi (wafat tahun 571 H).


baca sebelumnya

baca selanjutnya

BERITA DAN REFLEKSI
 1. CERAMAH AKHIR TAHUN HIJRIYAH 1429

 2. RENUNGAN 1 MUHARRAM 1430 H

 3. Refleksi Ibadah Haji Penangkal Jeratan Sistem Dajj…

 4. Teologi Apologetik dalam Membaca “Kitab Suci”

 5. Memilih Pemimpin

 6. "Dualisme"

 7. Propaganda ”Lintas Agama” yang Kian Canggih

 8. SEMANGAT BARAT

 9. Ribuan Manuskrip Islam Kuno Tersimpan di Perpustakaan...

 10. Invasi Gaza:"Operasi Cast Lead", bagian Dari Sebuah konpirasi...

 11. Antara Kebenaran dan “Pembenaran”

 12. "Kaum Yahudi dan Perusakan Agama”

 13. Inaugurasi Obama, Masonic Bible, dan Obelisk Fir’aun...

 14. Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [2]...

 15. Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [1]...

 16. "Tuhan" Filsafat

 17. Mengambil Hikmah Dari Yahudi-Yahudi "Nyeleneh"

 18. Adakah Jarak antara Agama dan Ilmu Pengetahuan? (1)

 19. Kumpulan Artikel M. Syamsi Ali

 20. Virus-Virus Akidah

 21. ZEITGEIST the movie

 22. Penemu Sirkulasi Pernapasan Ibn Al-Nafis atau Harv...

 23. TITIK TEMU ISLAM DAN KRISTEN

 24. Mengapa saya masuk Islam?

 25. Pendahuluan Kuliah Tauhid

 26. TAWHID dan KEMERDEKAAN

 27. SYIRIK dan MUSYRIK

 28. KISAH KETA’ATAN DAN KEMUNGKARAN DALAM AL-QUR’AN;

 29. SEJARAH YANG SELALU BERULANG…

 30. Madu Lebah Obat Luka Akibat Diabetes di Amerika

 31. HAL-HAL YANG MENGURANGI ATAU MERUSAK SIKAP TAUHID

 32. Proyek Rahasia Dibalik Agresi Brutal Israel ke Jalur gaza...

 33. Virus Merah Jambu, Bernama St Valentine

 34. Proyek Isa, Mengajak Muslim Menuju Kristiani

 35. VALENTINE DAY = Hari Raya Pagan Mengenang Pendeta

 36. Didukung Perusahaan Raksasa, Satukan Kekuatan Seba...

 37. Ribuan Media Misi Hadiri Konvensi Media Kristen International...

 38. Gereja Anglikan Inggris Setujui "Kristenisasi"

 39. Presiden Turki: Perpecahan Kelompok Sumber Utama Kekalahan...

 40. Musibah tanggul Situ Gintung

 41. Vatikan akan Boikot Film 'Angels & Demons'

 42. Waspadai Dendeng/Abon Sapi mengandung Babi

 43. Pesan Islam Dalam Game Nintendo, AS Gempar!

 44. Uskup Perancis: Kenapa Masjid Penuh dan Gereja Koson.

 45. Vatikan: Perbankan Barat Harus Melihat Sistem Keua...

 46. Terapi Musik Dalam Peradaban Islam

 47. what is name ?

 48. Orientalism, , kesalahan informasi dan IslamBERITA MUSLIM

 1. 4 Anak Jombang Jadi Jenius Berkat Hanifida

 2. Syirik: Dari Samiri sampai Ponari

 3. Warga Lebak Temukan Alquran dan Pedang Raksasa

 4. MER-C Usulkan Tangani Pengungsi Rohingya ..

 5. Tim kesehatan dari "Medical Emergency Rescue Commitmen...

 6. Presiden: Indonesia Bisa Jadi Pusat Perbankan Syar...

 7. Muslim Brazil Membangun Institute Imam Dan Da'i

 8. Selamatkan Muslim Rohingya

 9. Manusia Perahu Rohingnya dan Warga Yang Dilupakan

 10. Rohingya, Nestapa Minoritas Muslim Myanmar

 11. Pengungsi Rohingya Enggan Kembali Ke Myanmar

 12. Satu Lagi Perahu Rohingya Berlabuh di Aceh

 13. AS Akhirnya Bersuara Atas Nasib Rohingya

 14. Muslim Korsel Sulit Peroleh Makanan Halal

 15. Ragam Etnis Komunitas Muslim Korea

 16. Muslim India Makin Tercekik Diskriminasi

 17. Muslim India Menentang Penyiksaan

 18. Ribuan Orang Mendesak Sekjen PBB Menyelamatkan Kashmir...

 19. Aksi Hari Solidaritas Kashmir

 20. Komunitas Cina Muslim : Minoritas di Antara Minoritas...

 21. Tuduhan Ekstrimis Bagi Yang Meyakini Iman Islam di Inggris...

 22. Organisasi Muslim AS Ancam Boikot FBI

 23. Temuan Ilmuwan Muslim Indonesia Digunakan oleh NASA...

 24. Inggris Miliki Asuransi Mobil Islam Pertama

 25. Strategi Baru Anti-Teror Inggris Sudutkan Muslim

 26. Dakwah Islam di Penjara-Penjara AS, Banyak Tahanan...

 27. Masjid Geometri Putih Kawasan Urban Bosnia

 28. Suku Indian Cherokee dahulu adalah muslim

 29. Kapolda Beri Hak Jilbab, Media Asing dan Kaum Libera.

 30. Wanita Berjilbab Pimpin Distrik di Belanda

 31. HRW Soal Larangan Jilbab: Jerman Diskriminatif...

 32. Sekolah Bulgaria Larang Jilbab

 33. Norwegia Batalkan Keputusan Pemakaian Aparat Berji...

 34. Jilbab di Kesatuan Polisi Norwegia

 35. Norwegia: Polwan Muslim Boleh Berjilbab

 36. Bilqis, Muslimah Berjilbab Pertama ,bola basket

 37. Tuna Netra Palestina Menemukan Metode Baru .

 38. Jamaah Thawaf, Awan Lafaz Allah Muncul

 39. Sekolah Islam Diterima, Muslim Australia Gembira

 40. Bagaimana Sikap Rakyat Palestina Terhadap Hamas?

 41. Islamic Center di Moskwa Dibuka, Dihadiri Mufti ...

 42. Mujahid Al Qassam "Diselamatkan" Al-Quran

 43. Syekh Zayed, Masjid Terbesar Ketiga di Dunia

 44. Sekolah Islam menjamur di Sacramento

 45. Madrasah Islam di Virginia, Sarana Dakwah Islam di...

 46. Subhanallah, acara Maulid Nabi DI RS Katolik

 47. Filipina Amandemen UU Otonomi Muslim Mindanao

 48. Membangun Lingkungan dan Masa Depan Islam di Amerime.

 49. Fakta Baru, Israel Dalang Serangan 11 September

 50. Muslim Jepang Rindu Bimbingan Agama

 51. Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Muslim di Kepolisi.

 52. Ilmuwan Malaysia Ikut Rancang Perluasan Masjidil H...

 53. 1,1 Juta Muslim Italia Ingin Didengar

 54. Keamanan Lebih Parah Bagi Muslim Xinjiang

 55. Kebijakan Memata-matai Kaum Muslim Picu Kemarahan

 56. Proyek perluasan Masjidil haram

 57. Muslim di Filipina Minoritas di Negeri Sendiri

 58. Inggris 'Mengemis' Agar Muslim Perkuat Militer

 59. Islam di Inggris Berkembang dari Kampus

 60. Ratusan Orang Dihalangi untuk Shalat Jumat di Al-Aqs.

 61. CIA Akan Rekrut Intel Muslim

 62. Kepala Babi Di Masjid Lejitkan Ketenaran Partai Na...

 63. Gerakan Muslim Malawi Lawan Kekerasan Domestik


BERITA MUALAF 1. Muslim di Amerika: Sebuah Perjalanan dalam Pencarian...
 2. Meningkatnya Mahasiswa Muallaf AS Paska Tragedi WTC...
 3. Stephen Schwartz, Jurnalis Amerika yang Bersyahada...
 4. Muslimah Rusia Bangun Masjid dari Kocek Sendiri
 5. Profesor Jeffrey Lang Temukan Hidayah melalui Pera...
 6. Muhammad Abdullah (d/h Alexander Pertz) : Kisah Is...
 7. Vicente Mota Alfaro: Dari Mualaf Sampai Menjadi Im...
 8. Michael: Kebenaran Itu Hanya Ditemukan Dalam Islam...
 9. Tolak Blokade Israel, Mahasiswa Inggris Duduki Kam...
 10. Islam Tumbuh Pesat di Inggris
 11. Kisah Yesus Tingkatkan Muallaf Spanyol!
 12. Alvero, Kisah Seorang Spanyol yang Memeluk Islam
 13. Kaci Starbuck Bangga Jadi Muslimah
 14. Hj Vera Pangka, Ibunya Para Muallaf
 15. Yusuf Islam Donasikan Lagu untuk Gaza
 16. Gadis Islandia itu Temukan Islam di Amerika
 17. Memeluk Islam, Pelukis Rusia Ekspresikan Keimanann...
 18. Jamilah Kolocotronis, Menemukan Cahaya Islam Saat ...
 19. Luna Cohen, Yahudi Maroko Menemukan Kebenaran Isla...
 20. Katlin Hommik Terkesan Puasa Ramadhan
 21. Konsep Trinitas Tak Masuk Akal, Kathryn Memilih Islam...
 22. Saudi: 510 Warga Asing Menyatakan Masuk Islam
 23. Dalam Sehari, 10 WN JEPANG Masuk Islam
 24. 14.200 Warga Kulit Putih Inggris Masuk Islam, Keba...
 25. Erik Meijer: Islam Itu Bisa Diterima Logika
 26. Tiap Tahun 3600 Warga Prancis Masuk Islam
 27. Kyrgyzstan Menjauhkan Anak-Anak Dari Islam
 28. Bantuan ke Jalur Gaza Capai 36 Trilyun
 29. HRW: Larangan Jilbab Mendiskriminasi Wanita Muslim...
 30. Penggalangan Dana Peduli Muslim Rohingya di Arena ...
 31. Selamat dari Kecelakaan Maut, Muslimah Rusia Bangu...
 32. Mengenal Islam Melalui Musik Underground
 33. Aria Desti Kristiana : Kenapa Tuhan Harus Disalib?...
 34. Di AS : Seorang Pendeta Menyatakan Masuk Islam "Di...
 35. Pelaksanaan Ajaran Islam Semakin Meningkat,.
 36. STEVEN KRAUSS
 37. PROFESOR JEFREEY LANG,PROFESOR MATEMATIKA
 38. ALEXANDER PERTZ
 39. VICENTE MOTA ALFARO
 40. MICHAEL DAVID SHAPIRO
 41. STEPEN SCHAWARTZ
 42. ISLAM TUMBUH PESAT DI INGGRIS
 43. KISAH YESUS TINGKATKAN MUALAF DI SPANYOL
 44. EASY ASHBY MEMELUK ISLAM USIA 13 TAHUN
 45. KACI STARBUCK
 46. Hj VERA PANGKA,IBUNYA PARA MUALAF
 47. GADIS ISLANDIA TEMUKAN ISLAM
 48. AL HAJ LORD HEADLY AL FAROOQ
 49. MOHAMMAD ASAD
 50. JOSEPH COHEN ,YAHUDI PINDAH KE ISRAEL MASUK ISLAM
 51. PEMUDA PERANCIS DAPAT HIDAYAH DI INGGRIS
 52. MOHAMMAD ALEXANDER RUSSEL WEBB
 53. SIR JALALUDIN LOUDER BRUNTON
 54. MUHAMMAD AMAN HOBOHN
 55. PROF HAROON MUSTAPA LEON
 56. ALI SELMAN BENOIST
 57. Dr. UMAR ROLF BARON EHRENFEL
 58. Dr. ABDUL KARIM GERMANUS
 59. Dr. HAMID MARCUS
 60. WILLIAM BURCHEL BASYIR PICKARD
 61. KOLONEL DONALD S ROCKWELL
 62. Mr. R.I. MELLEMA
 63. MISS MAS'UDAH STEINMANN
 64. FRIDA T MARAMIS
 65. YUSUF ROGER MARAMIS , Dari Evangelis Menjadi Dai
 66. H. Muhammad Zulkarnaen (d/h Eddy Crayn Hendrik)
 67. THERESIA DELLI SURJARMI
 68. SANDRINA MALAKIANO
 69. RUDY MULYADI FOORSTE S.TH
 70. DUA KALIMAT SYAHADAT MEMBISIK DI TELINGAKU
 71. CHRISTIAN GUSTAV
 72. AMY PEREZ
 73. TORQUATO CARDELLI
 74. TIA 'AFI'
 75. ALICIA
 76. SEORANG WALIKOTA DI AS MEMUTUSKAN MASUK ISLAM
 77. MUHAMAD RAMADHAN (STENDLY DELON)
 78. DARI SEORANG NEO NAZI MENJADI SEORANG MUSLIM
 79. PELATIH SEPAK BOLA ASAL PRANCIS MEMILIH MASUK ISLAM
 80. MIHAI BRESCARO
 81. ESTANISLAO SORIA(MANTAN PENDETA KATHOLIK FILIPHINA)
 82. PAQUITA WIDJAYA
 83. Molly
 84. IVONNE RIDLEY
 85. JESSICA,PUTRI SURIAH
 86. KATHY,WANITA AMERIKA
 87. PENDETA SENIOAR DI AFRIKA
 88. PROF DR HUBERTUS MYNAREK (PASTOR DAN TEOLOG)
 89. CHRISTIAN SCIENE MONITOR
 90. LAKSAMANA TNI (PURN SUDOMO)
 91. SUDOMO :SAYA MURTAD SELAMA 36 TAHUN
 92. OKTO RAHMAT TOBING
 93. KI MANTEP SUDHARSONO
 94. TAN PING SIEN (MUHSIN)
 95. G.M. SUDHARTA
 96. LIEM TJENG LIE
 97. ALEXANDRA GOTTARDO
 98. JIP HENJY JANA P, M.B.A.
 99. H. BURHAN NAPITULU
 100. OEY KIAM TJENG
 101. WS RENDRA
 102. AHMAD IHSAN (LIEM TJOE SAN)
 103. JAW MEI HWA
 104. NAOKO KASAI
 105. MUHAMMAD MU’MIN
 106. ANNA MARCELIA
 107. IRENI (Ny. Han Hoo Lie)
 108. STEFANUS R SUMANGKIR (EX PENDETA)
 109. RAHMAT PURNOMO (EX PENDETA)
 110. HANDOKO EX AKTIFIS GEREJA
 111. KWIK DYIT SOEN
 112. RICHELLE SANTOS,GADIS FILIPHINA
 113. WILLIBORDUS ROMANUS LASIMAN
 114. SYEIKH YUSUF ESTES EX PENGINJIL
 115. AISHA CANLAS
 116. SAYA INGIN MENJADI BAGIAN ORANG ISLAM
 117. KH. Drs. ALIFUDDIN EL ISLAMI (d/h Siong Thiam )
 118. PEREMPUAN JERMAN BERBONDONG-BONDONG MEMELUK ISLAM
 119. AMIRAH BOURABA
 120. PEMUDA ARGENTINA TEMUKAN ISLAM LEWAT INTERNET
 121. Ayesha
 122. GADIS KOLOMBIA BERSYAHADAH LEWAT INTERNET
 123. "JORDIE ROSENBAUM,PUTRI YAHUDI”
 124. BRITNEY SPEARS
 125. RUQAYYAH WARIS MAQSOOD
 126. GADIS AMERIKA BERSYAHADAH DI BIS KOTA
 127. MARGARITA
 128. Dr YAHYA YOPIE WALONI
 129. MICHAEL JAKSON
 130. DELANCE ,PERJALANAN SPIRITUAL
 131. MARMADUKE PICKTHALL
 132. SARA BOKKET,MANTAN MODEL
 133. AMIRA MAYORGA
 134. PENDETA KATHOLIK FILIPHINA YANG MENEMUKAN ISLAM
 135. MASUK ISLAM KARENA IKLAN BUS
 136. MUALAF LATIN DI AMERIKA
 137. ANAKKU DIRAMPAS KARENA “AKU MEMILIH ISLAM”
 138. TERTARIK KONSEP KETUHANAN
 139. HIDAYAH TAK KENAL WARNA,BANGSA DAN MASA
 140. PENGACARA YAHUDI PELUK ISLAM SETELAH 9/11
 141. DIANGGAP GILA SETELAH MENEMUKAN ISLAM
 142. TUHAN TELAH MEMILIKAN SAYA
 143. AKU BAHAGIA DIDALAM ISLAM
 144. ISLAM BUKAN TERORIS
 145. TERBIMBING MENUJU ISLAM
 146. OH TUHAN,TUNJUKANLAG BAGAIMANA AKU,MENEMUKANMU
 147. BERANJAK DARI TITIK NOL
 148. BERAWAL DARI BENCI BERAKHIR DENGAN CINTA
 149. Kisah Pemuda Yahudi –menemukan Islam di Internet

 150. Wajah baru Islam

 151. Ribuan orang Terkemuka di Inggris ke pelukan Islam

 152. Mualaf berbicara tentang bagaimana menegakkan Islam

 153. Mualaf Rusia memperkenalkan Toleransi didalam Islam

 154. Increasing Number Of Germans Embracing Islam

 155. Orang Katholicyang beralih ke agama Islam meningkat

 156. Beberapa nasehat untuk Mualaf baru

 157. A CATHOLIC NUN:BAD EXPERINCE BUT BEATIFUL END

 158. Hungarian Convert to Islam: Sultan

 159. Khadega Pihan dari Jerman

 160. MUSLIMS AUSTRIA: THE EARLY RECOGNITION OF RELIG...

 161. Muslim Mualaf dokuomentasi Texas

 162. Perjalananku menuju Islam

 163. Iman (Monica) Aparicio dari Kristen ke Islam

 164. 73 Year old Italian Man and His Wife Convert to Is...

 165. Ibrahim Karlsson

 166. Christopher Shelton

 167. Lady Evelyn Zeinab Cobbold

 168. Rob Wicks

 169. Yahiye Adam Gadahn

 170. Cinta tak terbatas untuk sebuah pujian

 171. Shalawat untuk Muhammad Mustafa saw

 172. Indian Nobel Prize Nominee Embraces Islam

 173. Iman from Italy finds Islam

 174. A French Doctor of Medicine Narrates his Adherence...

 175. A Different Childhood

 176. Sir Abdullah Archibald Hamilton (England)

 177. Muhammad Aman Hobohm (Germany)

 178. Thomas Irving (Canada)

 179. Mavis B. Jolly (England)

 180. Miss Fatima Kazue (Japan)

 181. professor Haroon Mustapha Leon

 182. American Muslims Growing in Number Rapidly After...

 183. DISCOVERING ISLAM: A CANADIAN MUSLIMA'S STORY

 184. DISCOVERING ISLAM: A CANADIAN MUSLIMA'S STORY

 185. Karima Slack Razi

 186. Jewellee

 187. HEADLINE : WHY I CHOSE ISLAM, BY BRIDE JEMIMA

 188. C. Huda Dodge : My Path To Islam

 189. Afrah Alshaibani : Becoming Muslim

 190. Testimony of Ahmed Corpus (Formerly Marco Corpus)

 191. Dr. ALI SELMAN BENOIST

 192. Christopher Patrick Nelson : Islam Saved My Mental...

 193. FAUZUDDIN AHMAD OVERING

 194. CNN News: 1.5 Million Americans coverted to ISLAM ...

 195. NBC NEWS: 20000 Americans Convert To ISLAM Each Ye...

 196. Africa, the first refuge for Muslims

 197. List of converts to Islam from Dharmic religions a...

 198. List of converts to Islam from Judaism

 199. List of converts to Islam from Christianty

 200. 'Allah came knocking at my heart'

 201. Testimony of Ihsan Chua Gim Sam

 202. The Best Speech is the Speech of Allah,And the Bes...

 203. John Kirch, USA, "I went on a 20-year-long search ...

 204. Have you ever wondered what the name Tallahassee m...

 205. Abdul Hakeem Heinz: Islam Eventually Entered My He...

 206. MAVIS B. JOLLY, The Qur'an, I found, works silentl...

 207. Mike LoPrete, USA, 19 year old college student. "...

 208. My Conversion to Islam

 209. Sherif Quinn,Christianity: The Point of Departure

 210. Shive Prasad Demolished Babri Masjid That Day -

 211. TIM WEIS, I have European lineage. I am a Muslim. ...

 212. Walter 'Abdul-Walee' Gomez

 213. The Story of a Jewish Boy - Finding Islam in Cyber...

 214. Kimi from australian

 215. Tasha, I had been studying Islam ever since I was ...

 216. Finding My Way….Lynette Wehner's conversion to Isl...

 217. The conversation to Islam of (Yahya) Donald W. Flo...

 218. How We Came To Embrace Islam

 219. Somayyah, From a Bathing Suit to Hijab.

 220. God works in mysterious ways

 221. Rashida S. (Rachel Singer) daughter of a devout Ro...

 222. Jocelyn Wiener, Times Staff Writer. Young, Female ...

 223. InNoor's Testimony: sights into Women in Islam vs....

 224. ,Nakata Khaula,A Japanese Woman's Experience of Hi...

 225. Michelle, "I came from a Jewish family in New Yor...

 226. Maureen McCormick, Life is good for Muslim women

 227. Maryam Jameelah, Converts' Stories: Interview with...

 228. Maryam al-Mahdayah, There is no more conflict w...

 229. Madonna Johnson "..all of my turmoil and anxiety ...

 230. Dr. Kari Ann Owen.USA, Jewish, "I began to look .....

 231. Karen's Testimony. "If Jesus is God, then why did ...

 232. Haji Maryam Mohammed Ahmed, American Muslima, She ...

 233. Chahida Zanabi, Norway, "..i found [a belief that ...

 234. Asiya Abd al-Zahir,Australia, "..the only religion...

 235. Aminah Assilmi "I couldn't be a Muslim! I was Ame...

 236. Yvonne Ridley In the Hands of the Taliban: From C...

 237. Yusuf Islam (Formerly Cat Stevens) Famous ex-Roc...

 238. Wilfried (Murad) Hofmann, German Diplomat And NATO...

 239. PROF. UMAR MITA, Economist, Social Worker and Pre...

 240. Nuh Ha Mim Keller, From an American Catholic to on...

 241. Leopold Weiss,Statesman, Journalist, Author, and t...

 242. Muhammad Ali

 243. Dr. Maurice Bucaille,The author of: "The Quran and...

 244. Michael Wolfe

 245. Malcolm X - In His Own Words

 246. A Confession by Leo Tolstoy

 247. Kareem Abdul-Jabbar

 248. Johann Wolfgang v. Goethe Embraced Islam

 249. Jemima Goldsmith : Why I chose Islam, by bride Jem...

 250. Jermaine Jackson

 251. Dr. Jeffrey Lang

 252. German Pop Singer Finds Destination in Islam

 253. Lord Headley Al-Farooq (England)

 254. Hamza Yusuf (Mark Hanson)

 255. Lady Evelyn Zeinab Cobbold

 256. Dileep Kumar, Leaving Celebrity Status Behind

 257. Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

 258. Testimony of Abdur-Raheem Greene (Formerly Anthony...

 259. Dr. Yahya A.R. Lehmann,(Former Roman Catholic Prie...

 260. Viacheslav Polosin - Former Archpriest of the Russ...

 261. S.M. SULAYMAN,(Former Baptist Church Minister), U....

 262. Selma A. Cook,An Australian Missionary’s Journey t...

 263. Ruba Qewar, Jordanian Missionary reverts to Islam

 264. Raphael Narbaez, Jr. ,From the Watchtower to the M...

 265. Rabbi Moisha Krivitsky of Makhachkala synagogue e...

 266. Muslima,The Former Catholic Missionary (Burundi)

 267. Khadijah 'Sue' Watson - Former pastor, missionary,...

 268. Ibrahim Khalil - Former Egyptian Coptic priest

 269. George Anthony - Former Catholic priest

 270. Dr. Gary Miller (Abdul-Ahad Omar) - Former mission...

 271. Anselm Tormeeda - 14th century CE scholar and prie...

 272. Anonymous Female Missionary Former Catholic missio...

 273. Abdullah al-Faruq - Formerly Kenneth L. Jenkins,

 274. Martin John Mwaipopo

 275. George Anthony - Former Catholic priest

 276. Drs. Alifuddin El-Islamy (d/h Siong Thiam ) :

 277. Cardinal Abu Ishaq

 278. Prof. Abdul Ahad Dawud

 279. Dr. Jerald F. Dirks

 280. Long journey toward Islam, a Muslim American

 281. Aisha Canlas, Peaceful Feeling Hearing Voices Adzan...

Download

  1. ebook : Masalah dan solusi (Shakwaa wa Hulul)

  2. Perlakuan terhadap minoritas menurut Kristen dan Islam

  3. Kisah perjalanan dari Kristen ISLAM

  4. Muhammad Saw dari A sampai Z

  5. Referensi Web Dunia : Quran Mp3

  6. Free ebook : Al-Quran dan Ilmu Astronomi

  7. Saya menyeru kepada Wanita dimana rasa malumu,Saudaraku?

  8. Tafsir Kalimat Tauhid

  9. Perjalanan Mencari Kebenaran (indonesia)

  10. Status Yesus didalam Islam

  11. download :Islamic CGI Scripts

  12. FREE EBOOK FROM pakdenono.com

  13. Download Al Quran dengan terjemahan bahasa urdu (1)

  14. download : E-Hadith Software E-book 2.0.1

  15. Screensaver Islami “ keajaiban Al qur’an

  16. download : INDAHNYA ISLAM KITA

  17. download : Muslim Explorer 2007

  18. Download : Software 1.0 Hadist

  19. download book : Wanita Dalam Pandangan Islam

  20. Kisah-Kisah para Nabi

  21. Cyber Salat

  22. Pentingnya sebuah hak

  23. Bacaan Al Quran : Abd AlWADOOD Haneef

  24. Islamic Screen Savers Downloads

  25. Divine Islam Software

  26. Internet Islamic Tools Downloads

  27. Hadith Downloads

  28. Quran Downloads

  29. Download : Piagam Madinah (language bahasa indones...

  30. HOLY QURAN - Chapter Wise - Beautifully Compiled

  31. Siapkah Kamu untuk Islam?

  32. Pertanyaan mu dan jawaban Al qur’an

  33. Islam – Jawaban kepada Non muslim

  34. Translation of the meaning of the Holy Quran

  35. Quran recitation by Sa'ad al-Ghamdi in MP3 format

  36. Arabic/English Quran in searchable (only English)
Arsip Blog

Gratis Download Ebook,Mp3 dan Software Islam's Fan Box