Rabu, 08 April 2009

Ringkasan Ilmu Hadist (8)

HADIST YANG MARDUD (TERTOLAK) DISEBABKAN CACAT PADA PERAWINYA


oleh :Abu al-Jauzaa

Cacat pada perawi adalah pemberian cacat atau cela padanya terhadap ke-’adalah-an dan agamanya, atau pada ke-dlabith-annya, hafalan, dan ingatannya.

Sebab-Sebab Cacat pada Perawi

Sebab-sebab cela pada perawi yang berkaitan dengan ke-’adalah-an perawi ada lima, dan yang berkaitan dengan ke-dlabith-annya juga ada lima.

Adapun yang berkaitan dengan ke-’adalah-annya, yaitu :

1. Dusta
2. Tuduhan berdusta
3. Fasiq
4. Bid’ah
5. Al-Jahalah (ketidakjelasan).

Dan yang berkaitan dengan ke-dlabith-annya, yaitu :

1. Kesalahan yang sangat buruk
2. Buruk hafalan.
3. Kelalaian.
4. Banyak wahm
5. Menyelisihi perawi yang tsiqah

Setelah posting ini, akan disebutkan macam-macam hadits dla’if yang disebabkan karena kecacatan perawi :

==========

Maudlu’ 1

Apabila sebab kecacatan pada perawi itu disebabkan oleh kedustaan atas Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam, maka haditsnya dinamakan Maudlu’.


Pengertiannya

Maudlu’ secara bahasa artinya sesuatu yang diletakkan.
Sedangkan menurut istilah adalah : “Sesuatu yang diciptakan dan dibuat-buat lalu dinisbatkan kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam secara dusta”.

Hadits ini adalah tingkatan hadits yang paling buruk dan jelek di antara hadits-hadits dla’if lainnya. Sebagian ulama membagi hadits menjadi empat bagian : shahih, hasan, dla’if, dan maudlu’. Maka maudlu’ menjadi satu bagian tersendiri.

Hukum Meriwayatkannya

Para ulama sepakat bahwasannya diharamkan meriwayatkan hadits maudlu’ dari orang yang mengetahui kepalsuannya dalam bentuk apapun, kecuali disertai penjelasan akan ke-maudlu’annya, berdasarkan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam :
ﻦﻴﺑﺫﺎﻜﻟﺍ ﺪﺣﺃ ﻮﻬﻓ ﺏﺬﻛ ﻪﻧﺃ ﻯﺮﻳ ﺚﻳﺪﺤﺑ ﻲﻨﻋ ﺙﺪﺣ ﻦﻣ
Barangsiapa yang menceritakan hadits dariku sedangkan dia mengetahui bahwa itu dusta, maka dia termasuk para pendusta (HR. Muslim).


Bagaimana Mengetahui Hadits Maudlu’ Huh

Hadits maudlu’dapat diketahui dengan beberapa hal, antara lain :

1. Pengakuan dari orang yang memalsukan hadits. Seperti pengakuan Abi ‘Ishmat Nuh bin Abi Maryam, yang digelari dengan Nuh Al-Jaami’, bahwasannya ia telah memalsukan hadits-hadits atas Ibnu ‘Abbas tentang keutamaan-keutamaan Al-Qur’an surat per surat; dan seperti juga pengakuan Maisarah bin Abd Rabbih Al-Farisi bahwasannya ia telah memalsukan hadits tentang keutamaan Ali sebanyak tujuh puluh hadits.

2. Apa yang diposisikan sama dengan pengakuannya. Seperti bila seseorang menyampaikan hadits dari seorang syaikh, dan hadits itu tidak diketahui kecuali dari syaikh tersebut, ketika si perawi itu ditanya tentang kelahirannya lalu menyebutkan tanggal tertentu. Setelah diteliti dari perbandingan tanggal tanggal kelahiran perawi dengan tanggal kematian sang syaikh yang diriwayatkan darinya, ternyata perawi dilahirkan sesudah kematian syaikh, atau pada saat syaikh itu meninggal dia masih kecil dan tidak mendapatkan periwayatan.

3. Adanya indikasi pada perawi yang menunjukkan akan kepalsuannya, misalnya seorang perawi Rafidlah dan haditsnya berisi tentang keutamaan ahlul-bait.

4. Adanya indikasi pada isi hadits, seperti : Isinya bertentangan dengan akal sehat, atau bertentangan dengan indera dan kenyataan, atau berlawanan dengan ketetapan agama yang kuat dan terang, atau susunan lafadhnya lemah dan kacau.

Misalnya apa yang diriwayatkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari kakeknya secara marfu’,”Bahwasannya kapal Nabi Nuh thawaf mengelilingi Ka’bah tujuh kali dan shalat dua raka’at di maqam Ibrahim”.

------------------
Catatan kaki :

1. Tadribur-Rawi halaman 178, Al-Ba’tsul-Hatsits halaman 78, dan Taisir Musthalah Hadits halaman 89

Motivasi-Motivasi yang Mendorong Melakukan Pemalsuan

1. Cerita-Cerita dan Nasihat

Para tukang cerita ingin menarik perhatian orang awam untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan menghindari kemunkaran. Untuk maksud itu mereka memalsukan hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dengan tujuan mencari penghidupan dan mendekatkan orang-orang awam dengan riwayat yang aneh. Misalnya : ”Barangsiapa yang mengucapkan kalimat Laa ilaaha illallaah, maka Allah menciptakan dari setiap kata itu seekor burung yang paruhnya dari emas dan bulunya dari marjan”. Di antara mereka adalah Maisarah bin Abdir-Rabbih. Ketika ditanya,”Dari mana Anda dapatkan hadits-hadits ini?”. Dia menjawab,”Aku memalsukannya untuk menggembirakan orang”.

2. Membela Suatu Madzhab

Khususnya madzhab kelompok politik pasca terjadinya fitnah. Dan yang paling banyak melakukan kebohongan adalah kelompok Syi’ah Rafidlah. Imam Malik ketika ditanya tentang mereka, beliau mengucapkan,”Jangan mengajak bicara mereka dan jangan meriwayatkan dari mereka, karena mereka para pendusta”. Contoh hadits buatan mereka adalah : ”Aku (Muhammad) adalah timbangan ilmu, dan ‘Ali sebagai piringan timbangannya, Hasan dan Husain sebagai benang-benangnya, Fathimah pengaitnya, dan para imam sebagai tiang penimbang amalan orang-orang yang mencintai kami dan orang-orang yang membenci kami”.

Dan kelompok yang paling jauh dari tindakan pemalsuan adalah Khawarij, karena mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, sedangkan dusta termasuk dosa besar. Apalagi dusta terhadap Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam.

3. Zindiq

Para pemimpin dan penguasa negeri yang ditaklukan telah tunduk pada kekuasaan Islam, akan tetapi mereka masih memendam rasa kedengkian di dalam hati, namun mereka tidak mampu secara terang-terangan memusuhinya. Akhirnya mereka memalsukan hadits yang berisi kelemahan dan ejekan yang tujuannya merusak agama. Contohnya seperti : ”Allah telah menciptakan malaikat dari kedua bulu siku dan dada-Nya”. Dan : ”Melihat wajah yang cantik adalah ibadah”.

Dan di antara orang-orang zindiq tersebut adalah Abdul-Karim bin Abi Al-Auja’, yang dibunuh oleh Muhammad bin Sulaiman Al-‘Abbasi gubernur Bashrah. Ketika akan dibunuh Abdul-Karim berkata,”Aku telah memalsukan atas kalian empat ribu hadits, aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram”. Dan Bayan bin Sam’an Al-Hindi yang dibunuh oleh Khalid bin Abdillah Al-Qusari, kemudian Muhammad bin Sa’id Al-Mashlub yang dibunuh oleh Abu Ja’far Al-Manshur.

4. Mendekatkan Diri kepada Para Penguasa Demi Menuruti Hawa Nafsu Mereka

Seperti kisah Ghiyats bin Ibrahim An-Nakha’I bersama Amirul-Mukminin Al-Mahdi, ketika dating kepadanya dan dia (Al-Mahdi) sedang bermain merpati. Lalu dia (Ghiyats) menyebut hadits dengan sanadnya secara berturut-turut sampai kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda,”Tidak ada perlombaan kecuali anak panah, ketangkasan, atau menunggang kuda atau sayap”. Maka dia menambahkan kata : ”atau burung”. Itu dilakukannya untuk menyenangkan Al-Mahdi, lalu Al-Mahdi memberinya sepuluh ribu dirham. Setelah ia berpaling, sang Amir berkata,”Aku bersaksi bahwa tengkukmu adalah tengkuk pendusta atas nama Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam. Lalu beliau (Al-Mahdi) memerintahkan untuk menyembelih merpati tersebut.

Kesalahan Sebagian Ahli Tafsir dalam Menyebutkan Hadits-Hadits Palsu

Sebagian ulama’ tafsir melakukan kesalahan dengan menyebutkan hadits-hadits palsu dalam tafsir mereka tanpa menjelaskan kepalsuanya, khususnya riwayat tentang fadlilah Al-Qur’an surat per surat. Di antara mereka adlah : Ats-Tsa’labi, Al-Wahidi, Az-Zamakhsyari, dan Al-Baidlawi.


Karya-Karya dalam Hadits Maudlu’

1. Al-Maudlu’aat, karangan Ibnul-Jauzi – beliau paling awal menuliskan ilmu ini.
2. Al-La’ali Al-Mashnu’ah fil-Ahaadits Al-Maudluu’ah, karya As-Suyuthi – merupakan ringkasan kitab Ibnul-Jauzi dengan beberapa tambahan.
3. Tanzihusy-Syar’iyyah Al-Marfu’ah ‘anil-Ahaadits Asy-Syani’ah Al-Maudluu’ah, karya Ibnu ‘Iraq Al-Kittani – yang merupakan ringkasan dari kedua kitab tersebut di atas.
4. Silsilah Al-Ahaadits Adl-Dla’iifah wal-Maudluu’ah, karya Al-Albani

MATRUK

Apabila penyebab kecacatannya pada perawi adalah tuduhan berdusta -- yaitu sebab kedua --, maka haditsnya dinamakan hadits Matruk.

Pengertiannya

Al-Matruk menurut bahasa artinya dibuang, yang ditinggalkan.
Sedangkan menurut istilah adalah "hadits yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta".

Pertama, hadits itu tidak diriwayatkan kecuali dari jalur dia saja, dan bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang digali oleh para 'ulama dari nash-nash syar'i.

Kedua, dikenal berdusta dalam perkataan biasa, tetapi tidak nampak keduataannya di dalam hadits.

Contohnya

Hadits 'Amru bin Syamr Al-Ju'fi Al-Kufi Asy-Syi'i dari Jabir, dari Abu Thufail, dari 'Ali dan 'Ammar, keduanya berkata,"Adalah Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melakukan qunut pada shalat fajar, dan bertakbir pada hari Arafah dalam shalat Dhuhur dan memotong shalat 'ashar pada akhir hari tasyriq".
Imam An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni dan ulama lainnya berkata tentang 'Amru bin Syamr,"Haditsnya matruk".

Dan jika hadits maudlu' adalah seburuk-buruk tingkatan hadits dla'if, maka hadits matruk berada pada tingkatan berikutnya.

MUNKAR

Apabila sebab kecacatan perawi adalah karena banyaknya kesalahan, sering lupa, atau kefasiqan,; maka hadistnya dinamakan hadits Munkar.

Pengertiannya

Munkar menurut bahasa adalah isim maf'ul dari kata al-inkaar, lawan dari kata al-iqraar.

Adapaun hadits munkar menurut istilah, para ulama mendefiniskannya dengan dua pengertian berikut ini :

Pertama : yaitu sebuah hadits dengan perawi tunggal yang banyak kesalahan atau kelalaiannya, atau nampak kefasiqannya atau lemah ke-tsiqahannya.

Contohnya :

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari riwayat Abi Zakir Yahya bin Muhammad bin Qais, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari 'Aisyah secara marfu' : "Makanlah balah (kurma mentah) dengan tamr (kurma matang), karena syaithan akan marah jika anak Adam memakannya".

An-Nasa'i berkata,"Ini hadits munkar, Abu Zakir meriwayatkannyasendiri, dia seorang syaikh yang shalih. Imam Muslim meriwayatkannya dalam mutaba'at. Hanya saja ia tidak sampai pada derajat perawi yang dapat meriwayatkan hadits secara sendiri".

Kedua : yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan bertentangan dengan riwayat perawi yang tsiqah.

Perbedaan Antara Munkar dan Syadz Adalah :

a. Syadz adalah hadits yang diriwayatkan perawi yang maqbul yang bertentangan hadits yang diriwayatkan perawi yang lebih utama darinya.
b. Munkar adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi dla'if yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi tsiqah.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa keduanya terdapat kesamaan dalam hal : "menyelisihi riwayat yang lebih kuat darinya". Namun terdapat perbedaan dimana hadits syadz perawinya masih maqbul, sedangkan hadits munkar perawinya adalah dla'if.

Contohnya

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Habib bin Habib Az-Zayyat - tidak tsiqah - dari Abu Ishaq dan Aizar bin Harits, dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda : Barangsiapa yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, berpuasa, dan menghormati tamu, dia masuk surga".

Abu Hatim berkata,"Hadits ini munkar, karena para perawi tsiqah selain (Habib bin Zayyat) meriwayatkannya dari Abu Ishaq hanya sampai kepada shahabat (mauqif), dan riwayat inilah yang dikenal".

Dan hadits munkar sangat lemah, menempati urutan setelah matruk.

Dan karena definisi kedua dari hadits munkar adalah lawan dari hadits ma'ruf, maka berikut ini akan diuraikan pula tentang penjelasan hadits ma'ruf, meskipun ia termasuk bagian dari hadits maqbul yang dapat dijadikan hujjah.

bersambung

baca sebelumnya

baca selanjutnya

10 komentar:

Unknown mengatakan...

2016-2-19 leilei
gucci borse
coach factory outlet online
mcm handbags
nike air max 90
toms outlet
michael kors outlet
louis vuitton handbags
adidas superstars
coach outlet online
mont blanc pens
moncler jackets
michael kors outlet online
michael kors outlet
ed hardy
jordan 6s
longchamp outlet
louis vuitton outlet
air max
ralph lauren
louis vuitton outlet
mizuno running shoes
fitflops uk
nike air max 95
canada goose uk
kate spade
michael kors outlet
polo ralph lauren
true religion jeans
adidas superstar
nike sb dunks
gucci handbags
kate spade handbags
louboutin
ghd hair straighteners
louboutin pas cher
longchamp pas cher
coach outlet store online
toms shoes
michael kors outlet
adidas gazelle

Unknown mengatakan...

lacoste outlet
pandora charms
mlb jerseys
nmd
adidas neo online shop
longchamp
pandora bracelet
nike huarache
adidas online shop
adidas gazelle

raybanoutlet001 mengatakan...

coach outlet
true religion outlet
michael kors uk
oakley sunglasses
49ers jersey
gucci sito ufficiale
ugg boots
mont blanc outlet
polo ralph lauren
supra sneakers

Unknown mengatakan...

links of london
adidas outlet
nike mercurial
true religion jeans
michael kors outlet online
michael kors outlet
adidas nmd
cheap nfl jerseys
adidas gazelle
chrome hearts

jeje mengatakan...

cheap jordans
longchamp handbags
led shoes
true religion outlet
asics sneakers
gucci belts
adidas eqt support adv
gucci belts for men
jordan shoes
moncler jackets

Unknown mengatakan...

qzz0522
true religion jeans
cheap jordans
keen shoes
true religion uk
michael kors handbags
jordan shoes
coach outlet online
mulberry handbags
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren

Unknown mengatakan...

zzzzz2018.6.30
nike outlet
nike requin pas cher
nba jerseys
pandora
nike shoes
canada goose jackets
fitflops sale clearance
manolo blahnik shoes
canada goose jackets
issey miyake perfume

Unknown mengatakan...

qzz0720
uggs outlet
fila shoes
longchamp solde
air jordan 4
pelicans jerseys
longchamp solde
toms shoes
michael kors outlet
coach outlet
dc shoes

zzyytt mengatakan...

fila disruptor
off white shoes
tory burch
cheap jordans
adidas ultra boost
michael kors handbags
adidas nmd
michael kors outlet online
nike mercurial
jordan 11 retro

jeje mengatakan...

jinyi927
canada goose outlet
louboutin shoes
tory burch outlet
jordan shoes
pandora jewelry
golden goose
nike shoes
jordan shoes
red bottom shoes
pandora charms

BERITA DAN REFLEKSI
 1. CERAMAH AKHIR TAHUN HIJRIYAH 1429

 2. RENUNGAN 1 MUHARRAM 1430 H

 3. Refleksi Ibadah Haji Penangkal Jeratan Sistem Dajj…

 4. Teologi Apologetik dalam Membaca “Kitab Suci”

 5. Memilih Pemimpin

 6. "Dualisme"

 7. Propaganda ”Lintas Agama” yang Kian Canggih

 8. SEMANGAT BARAT

 9. Ribuan Manuskrip Islam Kuno Tersimpan di Perpustakaan...

 10. Invasi Gaza:"Operasi Cast Lead", bagian Dari Sebuah konpirasi...

 11. Antara Kebenaran dan “Pembenaran”

 12. "Kaum Yahudi dan Perusakan Agama”

 13. Inaugurasi Obama, Masonic Bible, dan Obelisk Fir’aun...

 14. Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [2]...

 15. Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [1]...

 16. "Tuhan" Filsafat

 17. Mengambil Hikmah Dari Yahudi-Yahudi "Nyeleneh"

 18. Adakah Jarak antara Agama dan Ilmu Pengetahuan? (1)

 19. Kumpulan Artikel M. Syamsi Ali

 20. Virus-Virus Akidah

 21. ZEITGEIST the movie

 22. Penemu Sirkulasi Pernapasan Ibn Al-Nafis atau Harv...

 23. TITIK TEMU ISLAM DAN KRISTEN

 24. Mengapa saya masuk Islam?

 25. Pendahuluan Kuliah Tauhid

 26. TAWHID dan KEMERDEKAAN

 27. SYIRIK dan MUSYRIK

 28. KISAH KETA’ATAN DAN KEMUNGKARAN DALAM AL-QUR’AN;

 29. SEJARAH YANG SELALU BERULANG…

 30. Madu Lebah Obat Luka Akibat Diabetes di Amerika

 31. HAL-HAL YANG MENGURANGI ATAU MERUSAK SIKAP TAUHID

 32. Proyek Rahasia Dibalik Agresi Brutal Israel ke Jalur gaza...

 33. Virus Merah Jambu, Bernama St Valentine

 34. Proyek Isa, Mengajak Muslim Menuju Kristiani

 35. VALENTINE DAY = Hari Raya Pagan Mengenang Pendeta

 36. Didukung Perusahaan Raksasa, Satukan Kekuatan Seba...

 37. Ribuan Media Misi Hadiri Konvensi Media Kristen International...

 38. Gereja Anglikan Inggris Setujui "Kristenisasi"

 39. Presiden Turki: Perpecahan Kelompok Sumber Utama Kekalahan...

 40. Musibah tanggul Situ Gintung

 41. Vatikan akan Boikot Film 'Angels & Demons'

 42. Waspadai Dendeng/Abon Sapi mengandung Babi

 43. Pesan Islam Dalam Game Nintendo, AS Gempar!

 44. Uskup Perancis: Kenapa Masjid Penuh dan Gereja Koson.

 45. Vatikan: Perbankan Barat Harus Melihat Sistem Keua...

 46. Terapi Musik Dalam Peradaban Islam

 47. what is name ?

 48. Orientalism, , kesalahan informasi dan IslamBERITA MUSLIM

 1. 4 Anak Jombang Jadi Jenius Berkat Hanifida

 2. Syirik: Dari Samiri sampai Ponari

 3. Warga Lebak Temukan Alquran dan Pedang Raksasa

 4. MER-C Usulkan Tangani Pengungsi Rohingya ..

 5. Tim kesehatan dari "Medical Emergency Rescue Commitmen...

 6. Presiden: Indonesia Bisa Jadi Pusat Perbankan Syar...

 7. Muslim Brazil Membangun Institute Imam Dan Da'i

 8. Selamatkan Muslim Rohingya

 9. Manusia Perahu Rohingnya dan Warga Yang Dilupakan

 10. Rohingya, Nestapa Minoritas Muslim Myanmar

 11. Pengungsi Rohingya Enggan Kembali Ke Myanmar

 12. Satu Lagi Perahu Rohingya Berlabuh di Aceh

 13. AS Akhirnya Bersuara Atas Nasib Rohingya

 14. Muslim Korsel Sulit Peroleh Makanan Halal

 15. Ragam Etnis Komunitas Muslim Korea

 16. Muslim India Makin Tercekik Diskriminasi

 17. Muslim India Menentang Penyiksaan

 18. Ribuan Orang Mendesak Sekjen PBB Menyelamatkan Kashmir...

 19. Aksi Hari Solidaritas Kashmir

 20. Komunitas Cina Muslim : Minoritas di Antara Minoritas...

 21. Tuduhan Ekstrimis Bagi Yang Meyakini Iman Islam di Inggris...

 22. Organisasi Muslim AS Ancam Boikot FBI

 23. Temuan Ilmuwan Muslim Indonesia Digunakan oleh NASA...

 24. Inggris Miliki Asuransi Mobil Islam Pertama

 25. Strategi Baru Anti-Teror Inggris Sudutkan Muslim

 26. Dakwah Islam di Penjara-Penjara AS, Banyak Tahanan...

 27. Masjid Geometri Putih Kawasan Urban Bosnia

 28. Suku Indian Cherokee dahulu adalah muslim

 29. Kapolda Beri Hak Jilbab, Media Asing dan Kaum Libera.

 30. Wanita Berjilbab Pimpin Distrik di Belanda

 31. HRW Soal Larangan Jilbab: Jerman Diskriminatif...

 32. Sekolah Bulgaria Larang Jilbab

 33. Norwegia Batalkan Keputusan Pemakaian Aparat Berji...

 34. Jilbab di Kesatuan Polisi Norwegia

 35. Norwegia: Polwan Muslim Boleh Berjilbab

 36. Bilqis, Muslimah Berjilbab Pertama ,bola basket

 37. Tuna Netra Palestina Menemukan Metode Baru .

 38. Jamaah Thawaf, Awan Lafaz Allah Muncul

 39. Sekolah Islam Diterima, Muslim Australia Gembira

 40. Bagaimana Sikap Rakyat Palestina Terhadap Hamas?

 41. Islamic Center di Moskwa Dibuka, Dihadiri Mufti ...

 42. Mujahid Al Qassam "Diselamatkan" Al-Quran

 43. Syekh Zayed, Masjid Terbesar Ketiga di Dunia

 44. Sekolah Islam menjamur di Sacramento

 45. Madrasah Islam di Virginia, Sarana Dakwah Islam di...

 46. Subhanallah, acara Maulid Nabi DI RS Katolik

 47. Filipina Amandemen UU Otonomi Muslim Mindanao

 48. Membangun Lingkungan dan Masa Depan Islam di Amerime.

 49. Fakta Baru, Israel Dalang Serangan 11 September

 50. Muslim Jepang Rindu Bimbingan Agama

 51. Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Muslim di Kepolisi.

 52. Ilmuwan Malaysia Ikut Rancang Perluasan Masjidil H...

 53. 1,1 Juta Muslim Italia Ingin Didengar

 54. Keamanan Lebih Parah Bagi Muslim Xinjiang

 55. Kebijakan Memata-matai Kaum Muslim Picu Kemarahan

 56. Proyek perluasan Masjidil haram

 57. Muslim di Filipina Minoritas di Negeri Sendiri

 58. Inggris 'Mengemis' Agar Muslim Perkuat Militer

 59. Islam di Inggris Berkembang dari Kampus

 60. Ratusan Orang Dihalangi untuk Shalat Jumat di Al-Aqs.

 61. CIA Akan Rekrut Intel Muslim

 62. Kepala Babi Di Masjid Lejitkan Ketenaran Partai Na...

 63. Gerakan Muslim Malawi Lawan Kekerasan Domestik


BERITA MUALAF 1. Muslim di Amerika: Sebuah Perjalanan dalam Pencarian...
 2. Meningkatnya Mahasiswa Muallaf AS Paska Tragedi WTC...
 3. Stephen Schwartz, Jurnalis Amerika yang Bersyahada...
 4. Muslimah Rusia Bangun Masjid dari Kocek Sendiri
 5. Profesor Jeffrey Lang Temukan Hidayah melalui Pera...
 6. Muhammad Abdullah (d/h Alexander Pertz) : Kisah Is...
 7. Vicente Mota Alfaro: Dari Mualaf Sampai Menjadi Im...
 8. Michael: Kebenaran Itu Hanya Ditemukan Dalam Islam...
 9. Tolak Blokade Israel, Mahasiswa Inggris Duduki Kam...
 10. Islam Tumbuh Pesat di Inggris
 11. Kisah Yesus Tingkatkan Muallaf Spanyol!
 12. Alvero, Kisah Seorang Spanyol yang Memeluk Islam
 13. Kaci Starbuck Bangga Jadi Muslimah
 14. Hj Vera Pangka, Ibunya Para Muallaf
 15. Yusuf Islam Donasikan Lagu untuk Gaza
 16. Gadis Islandia itu Temukan Islam di Amerika
 17. Memeluk Islam, Pelukis Rusia Ekspresikan Keimanann...
 18. Jamilah Kolocotronis, Menemukan Cahaya Islam Saat ...
 19. Luna Cohen, Yahudi Maroko Menemukan Kebenaran Isla...
 20. Katlin Hommik Terkesan Puasa Ramadhan
 21. Konsep Trinitas Tak Masuk Akal, Kathryn Memilih Islam...
 22. Saudi: 510 Warga Asing Menyatakan Masuk Islam
 23. Dalam Sehari, 10 WN JEPANG Masuk Islam
 24. 14.200 Warga Kulit Putih Inggris Masuk Islam, Keba...
 25. Erik Meijer: Islam Itu Bisa Diterima Logika
 26. Tiap Tahun 3600 Warga Prancis Masuk Islam
 27. Kyrgyzstan Menjauhkan Anak-Anak Dari Islam
 28. Bantuan ke Jalur Gaza Capai 36 Trilyun
 29. HRW: Larangan Jilbab Mendiskriminasi Wanita Muslim...
 30. Penggalangan Dana Peduli Muslim Rohingya di Arena ...
 31. Selamat dari Kecelakaan Maut, Muslimah Rusia Bangu...
 32. Mengenal Islam Melalui Musik Underground
 33. Aria Desti Kristiana : Kenapa Tuhan Harus Disalib?...
 34. Di AS : Seorang Pendeta Menyatakan Masuk Islam "Di...
 35. Pelaksanaan Ajaran Islam Semakin Meningkat,.
 36. STEVEN KRAUSS
 37. PROFESOR JEFREEY LANG,PROFESOR MATEMATIKA
 38. ALEXANDER PERTZ
 39. VICENTE MOTA ALFARO
 40. MICHAEL DAVID SHAPIRO
 41. STEPEN SCHAWARTZ
 42. ISLAM TUMBUH PESAT DI INGGRIS
 43. KISAH YESUS TINGKATKAN MUALAF DI SPANYOL
 44. EASY ASHBY MEMELUK ISLAM USIA 13 TAHUN
 45. KACI STARBUCK
 46. Hj VERA PANGKA,IBUNYA PARA MUALAF
 47. GADIS ISLANDIA TEMUKAN ISLAM
 48. AL HAJ LORD HEADLY AL FAROOQ
 49. MOHAMMAD ASAD
 50. JOSEPH COHEN ,YAHUDI PINDAH KE ISRAEL MASUK ISLAM
 51. PEMUDA PERANCIS DAPAT HIDAYAH DI INGGRIS
 52. MOHAMMAD ALEXANDER RUSSEL WEBB
 53. SIR JALALUDIN LOUDER BRUNTON
 54. MUHAMMAD AMAN HOBOHN
 55. PROF HAROON MUSTAPA LEON
 56. ALI SELMAN BENOIST
 57. Dr. UMAR ROLF BARON EHRENFEL
 58. Dr. ABDUL KARIM GERMANUS
 59. Dr. HAMID MARCUS
 60. WILLIAM BURCHEL BASYIR PICKARD
 61. KOLONEL DONALD S ROCKWELL
 62. Mr. R.I. MELLEMA
 63. MISS MAS'UDAH STEINMANN
 64. FRIDA T MARAMIS
 65. YUSUF ROGER MARAMIS , Dari Evangelis Menjadi Dai
 66. H. Muhammad Zulkarnaen (d/h Eddy Crayn Hendrik)
 67. THERESIA DELLI SURJARMI
 68. SANDRINA MALAKIANO
 69. RUDY MULYADI FOORSTE S.TH
 70. DUA KALIMAT SYAHADAT MEMBISIK DI TELINGAKU
 71. CHRISTIAN GUSTAV
 72. AMY PEREZ
 73. TORQUATO CARDELLI
 74. TIA 'AFI'
 75. ALICIA
 76. SEORANG WALIKOTA DI AS MEMUTUSKAN MASUK ISLAM
 77. MUHAMAD RAMADHAN (STENDLY DELON)
 78. DARI SEORANG NEO NAZI MENJADI SEORANG MUSLIM
 79. PELATIH SEPAK BOLA ASAL PRANCIS MEMILIH MASUK ISLAM
 80. MIHAI BRESCARO
 81. ESTANISLAO SORIA(MANTAN PENDETA KATHOLIK FILIPHINA)
 82. PAQUITA WIDJAYA
 83. Molly
 84. IVONNE RIDLEY
 85. JESSICA,PUTRI SURIAH
 86. KATHY,WANITA AMERIKA
 87. PENDETA SENIOAR DI AFRIKA
 88. PROF DR HUBERTUS MYNAREK (PASTOR DAN TEOLOG)
 89. CHRISTIAN SCIENE MONITOR
 90. LAKSAMANA TNI (PURN SUDOMO)
 91. SUDOMO :SAYA MURTAD SELAMA 36 TAHUN
 92. OKTO RAHMAT TOBING
 93. KI MANTEP SUDHARSONO
 94. TAN PING SIEN (MUHSIN)
 95. G.M. SUDHARTA
 96. LIEM TJENG LIE
 97. ALEXANDRA GOTTARDO
 98. JIP HENJY JANA P, M.B.A.
 99. H. BURHAN NAPITULU
 100. OEY KIAM TJENG
 101. WS RENDRA
 102. AHMAD IHSAN (LIEM TJOE SAN)
 103. JAW MEI HWA
 104. NAOKO KASAI
 105. MUHAMMAD MU’MIN
 106. ANNA MARCELIA
 107. IRENI (Ny. Han Hoo Lie)
 108. STEFANUS R SUMANGKIR (EX PENDETA)
 109. RAHMAT PURNOMO (EX PENDETA)
 110. HANDOKO EX AKTIFIS GEREJA
 111. KWIK DYIT SOEN
 112. RICHELLE SANTOS,GADIS FILIPHINA
 113. WILLIBORDUS ROMANUS LASIMAN
 114. SYEIKH YUSUF ESTES EX PENGINJIL
 115. AISHA CANLAS
 116. SAYA INGIN MENJADI BAGIAN ORANG ISLAM
 117. KH. Drs. ALIFUDDIN EL ISLAMI (d/h Siong Thiam )
 118. PEREMPUAN JERMAN BERBONDONG-BONDONG MEMELUK ISLAM
 119. AMIRAH BOURABA
 120. PEMUDA ARGENTINA TEMUKAN ISLAM LEWAT INTERNET
 121. Ayesha
 122. GADIS KOLOMBIA BERSYAHADAH LEWAT INTERNET
 123. "JORDIE ROSENBAUM,PUTRI YAHUDI”
 124. BRITNEY SPEARS
 125. RUQAYYAH WARIS MAQSOOD
 126. GADIS AMERIKA BERSYAHADAH DI BIS KOTA
 127. MARGARITA
 128. Dr YAHYA YOPIE WALONI
 129. MICHAEL JAKSON
 130. DELANCE ,PERJALANAN SPIRITUAL
 131. MARMADUKE PICKTHALL
 132. SARA BOKKET,MANTAN MODEL
 133. AMIRA MAYORGA
 134. PENDETA KATHOLIK FILIPHINA YANG MENEMUKAN ISLAM
 135. MASUK ISLAM KARENA IKLAN BUS
 136. MUALAF LATIN DI AMERIKA
 137. ANAKKU DIRAMPAS KARENA “AKU MEMILIH ISLAM”
 138. TERTARIK KONSEP KETUHANAN
 139. HIDAYAH TAK KENAL WARNA,BANGSA DAN MASA
 140. PENGACARA YAHUDI PELUK ISLAM SETELAH 9/11
 141. DIANGGAP GILA SETELAH MENEMUKAN ISLAM
 142. TUHAN TELAH MEMILIKAN SAYA
 143. AKU BAHAGIA DIDALAM ISLAM
 144. ISLAM BUKAN TERORIS
 145. TERBIMBING MENUJU ISLAM
 146. OH TUHAN,TUNJUKANLAG BAGAIMANA AKU,MENEMUKANMU
 147. BERANJAK DARI TITIK NOL
 148. BERAWAL DARI BENCI BERAKHIR DENGAN CINTA
 149. Kisah Pemuda Yahudi –menemukan Islam di Internet

 150. Wajah baru Islam

 151. Ribuan orang Terkemuka di Inggris ke pelukan Islam

 152. Mualaf berbicara tentang bagaimana menegakkan Islam

 153. Mualaf Rusia memperkenalkan Toleransi didalam Islam

 154. Increasing Number Of Germans Embracing Islam

 155. Orang Katholicyang beralih ke agama Islam meningkat

 156. Beberapa nasehat untuk Mualaf baru

 157. A CATHOLIC NUN:BAD EXPERINCE BUT BEATIFUL END

 158. Hungarian Convert to Islam: Sultan

 159. Khadega Pihan dari Jerman

 160. MUSLIMS AUSTRIA: THE EARLY RECOGNITION OF RELIG...

 161. Muslim Mualaf dokuomentasi Texas

 162. Perjalananku menuju Islam

 163. Iman (Monica) Aparicio dari Kristen ke Islam

 164. 73 Year old Italian Man and His Wife Convert to Is...

 165. Ibrahim Karlsson

 166. Christopher Shelton

 167. Lady Evelyn Zeinab Cobbold

 168. Rob Wicks

 169. Yahiye Adam Gadahn

 170. Cinta tak terbatas untuk sebuah pujian

 171. Shalawat untuk Muhammad Mustafa saw

 172. Indian Nobel Prize Nominee Embraces Islam

 173. Iman from Italy finds Islam

 174. A French Doctor of Medicine Narrates his Adherence...

 175. A Different Childhood

 176. Sir Abdullah Archibald Hamilton (England)

 177. Muhammad Aman Hobohm (Germany)

 178. Thomas Irving (Canada)

 179. Mavis B. Jolly (England)

 180. Miss Fatima Kazue (Japan)

 181. professor Haroon Mustapha Leon

 182. American Muslims Growing in Number Rapidly After...

 183. DISCOVERING ISLAM: A CANADIAN MUSLIMA'S STORY

 184. DISCOVERING ISLAM: A CANADIAN MUSLIMA'S STORY

 185. Karima Slack Razi

 186. Jewellee

 187. HEADLINE : WHY I CHOSE ISLAM, BY BRIDE JEMIMA

 188. C. Huda Dodge : My Path To Islam

 189. Afrah Alshaibani : Becoming Muslim

 190. Testimony of Ahmed Corpus (Formerly Marco Corpus)

 191. Dr. ALI SELMAN BENOIST

 192. Christopher Patrick Nelson : Islam Saved My Mental...

 193. FAUZUDDIN AHMAD OVERING

 194. CNN News: 1.5 Million Americans coverted to ISLAM ...

 195. NBC NEWS: 20000 Americans Convert To ISLAM Each Ye...

 196. Africa, the first refuge for Muslims

 197. List of converts to Islam from Dharmic religions a...

 198. List of converts to Islam from Judaism

 199. List of converts to Islam from Christianty

 200. 'Allah came knocking at my heart'

 201. Testimony of Ihsan Chua Gim Sam

 202. The Best Speech is the Speech of Allah,And the Bes...

 203. John Kirch, USA, "I went on a 20-year-long search ...

 204. Have you ever wondered what the name Tallahassee m...

 205. Abdul Hakeem Heinz: Islam Eventually Entered My He...

 206. MAVIS B. JOLLY, The Qur'an, I found, works silentl...

 207. Mike LoPrete, USA, 19 year old college student. "...

 208. My Conversion to Islam

 209. Sherif Quinn,Christianity: The Point of Departure

 210. Shive Prasad Demolished Babri Masjid That Day -

 211. TIM WEIS, I have European lineage. I am a Muslim. ...

 212. Walter 'Abdul-Walee' Gomez

 213. The Story of a Jewish Boy - Finding Islam in Cyber...

 214. Kimi from australian

 215. Tasha, I had been studying Islam ever since I was ...

 216. Finding My Way….Lynette Wehner's conversion to Isl...

 217. The conversation to Islam of (Yahya) Donald W. Flo...

 218. How We Came To Embrace Islam

 219. Somayyah, From a Bathing Suit to Hijab.

 220. God works in mysterious ways

 221. Rashida S. (Rachel Singer) daughter of a devout Ro...

 222. Jocelyn Wiener, Times Staff Writer. Young, Female ...

 223. InNoor's Testimony: sights into Women in Islam vs....

 224. ,Nakata Khaula,A Japanese Woman's Experience of Hi...

 225. Michelle, "I came from a Jewish family in New Yor...

 226. Maureen McCormick, Life is good for Muslim women

 227. Maryam Jameelah, Converts' Stories: Interview with...

 228. Maryam al-Mahdayah, There is no more conflict w...

 229. Madonna Johnson "..all of my turmoil and anxiety ...

 230. Dr. Kari Ann Owen.USA, Jewish, "I began to look .....

 231. Karen's Testimony. "If Jesus is God, then why did ...

 232. Haji Maryam Mohammed Ahmed, American Muslima, She ...

 233. Chahida Zanabi, Norway, "..i found [a belief that ...

 234. Asiya Abd al-Zahir,Australia, "..the only religion...

 235. Aminah Assilmi "I couldn't be a Muslim! I was Ame...

 236. Yvonne Ridley In the Hands of the Taliban: From C...

 237. Yusuf Islam (Formerly Cat Stevens) Famous ex-Roc...

 238. Wilfried (Murad) Hofmann, German Diplomat And NATO...

 239. PROF. UMAR MITA, Economist, Social Worker and Pre...

 240. Nuh Ha Mim Keller, From an American Catholic to on...

 241. Leopold Weiss,Statesman, Journalist, Author, and t...

 242. Muhammad Ali

 243. Dr. Maurice Bucaille,The author of: "The Quran and...

 244. Michael Wolfe

 245. Malcolm X - In His Own Words

 246. A Confession by Leo Tolstoy

 247. Kareem Abdul-Jabbar

 248. Johann Wolfgang v. Goethe Embraced Islam

 249. Jemima Goldsmith : Why I chose Islam, by bride Jem...

 250. Jermaine Jackson

 251. Dr. Jeffrey Lang

 252. German Pop Singer Finds Destination in Islam

 253. Lord Headley Al-Farooq (England)

 254. Hamza Yusuf (Mark Hanson)

 255. Lady Evelyn Zeinab Cobbold

 256. Dileep Kumar, Leaving Celebrity Status Behind

 257. Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

 258. Testimony of Abdur-Raheem Greene (Formerly Anthony...

 259. Dr. Yahya A.R. Lehmann,(Former Roman Catholic Prie...

 260. Viacheslav Polosin - Former Archpriest of the Russ...

 261. S.M. SULAYMAN,(Former Baptist Church Minister), U....

 262. Selma A. Cook,An Australian Missionary’s Journey t...

 263. Ruba Qewar, Jordanian Missionary reverts to Islam

 264. Raphael Narbaez, Jr. ,From the Watchtower to the M...

 265. Rabbi Moisha Krivitsky of Makhachkala synagogue e...

 266. Muslima,The Former Catholic Missionary (Burundi)

 267. Khadijah 'Sue' Watson - Former pastor, missionary,...

 268. Ibrahim Khalil - Former Egyptian Coptic priest

 269. George Anthony - Former Catholic priest

 270. Dr. Gary Miller (Abdul-Ahad Omar) - Former mission...

 271. Anselm Tormeeda - 14th century CE scholar and prie...

 272. Anonymous Female Missionary Former Catholic missio...

 273. Abdullah al-Faruq - Formerly Kenneth L. Jenkins,

 274. Martin John Mwaipopo

 275. George Anthony - Former Catholic priest

 276. Drs. Alifuddin El-Islamy (d/h Siong Thiam ) :

 277. Cardinal Abu Ishaq

 278. Prof. Abdul Ahad Dawud

 279. Dr. Jerald F. Dirks

 280. Long journey toward Islam, a Muslim American

 281. Aisha Canlas, Peaceful Feeling Hearing Voices Adzan...

Download

  1. ebook : Masalah dan solusi (Shakwaa wa Hulul)

  2. Perlakuan terhadap minoritas menurut Kristen dan Islam

  3. Kisah perjalanan dari Kristen ISLAM

  4. Muhammad Saw dari A sampai Z

  5. Referensi Web Dunia : Quran Mp3

  6. Free ebook : Al-Quran dan Ilmu Astronomi

  7. Saya menyeru kepada Wanita dimana rasa malumu,Saudaraku?

  8. Tafsir Kalimat Tauhid

  9. Perjalanan Mencari Kebenaran (indonesia)

  10. Status Yesus didalam Islam

  11. download :Islamic CGI Scripts

  12. FREE EBOOK FROM pakdenono.com

  13. Download Al Quran dengan terjemahan bahasa urdu (1)

  14. download : E-Hadith Software E-book 2.0.1

  15. Screensaver Islami “ keajaiban Al qur’an

  16. download : INDAHNYA ISLAM KITA

  17. download : Muslim Explorer 2007

  18. Download : Software 1.0 Hadist

  19. download book : Wanita Dalam Pandangan Islam

  20. Kisah-Kisah para Nabi

  21. Cyber Salat

  22. Pentingnya sebuah hak

  23. Bacaan Al Quran : Abd AlWADOOD Haneef

  24. Islamic Screen Savers Downloads

  25. Divine Islam Software

  26. Internet Islamic Tools Downloads

  27. Hadith Downloads

  28. Quran Downloads

  29. Download : Piagam Madinah (language bahasa indones...

  30. HOLY QURAN - Chapter Wise - Beautifully Compiled

  31. Siapkah Kamu untuk Islam?

  32. Pertanyaan mu dan jawaban Al qur’an

  33. Islam – Jawaban kepada Non muslim

  34. Translation of the meaning of the Holy Quran

  35. Quran recitation by Sa'ad al-Ghamdi in MP3 format

  36. Arabic/English Quran in searchable (only English)
Arsip Blog

Gratis Download Ebook,Mp3 dan Software Islam's Fan Box